Comparison of the Effects of Thiopental Sodium and Propofol on Haemodynamics, Awareness and Newborns During Caesarean Section Under General Anaesthesia [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 106-112 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.75547  

Comparison of the Effects of Thiopental Sodium and Propofol on Haemodynamics, Awareness and Newborns During Caesarean Section Under General Anaesthesia

Vedat Çakırtekin1, Ahmet Yıldırım2, Nurten Bakan2, Nevin Çelebi2, Özkan Bozkurt3
1Prof. Dr. Celal Ertug Etimesgut Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
3Bingol State Hospital, Bıngol, Turkey

OBJECTIVE: To compare the effects of propofol and thiopental on haemodynamics, awareness and newborns in pregnant women undergoing elective caesarean section.
METHODS: Seventy pregnant women were assigned into two equal groups. For anaesthesia induction, 2 mg kg-1 propofol (Group P) and 5 mg kg-1 thiopental (Group T) were administered. Maternal haemodynamic parameters and bispectral index (BIS) values were recorded before induction, in 1-minute intervals within the first 10 minutes after induction and in 5-minute intervals thereafter, during skin incision, uterine incision, removal of infant, uterine sutures, skin sutures, eye opening and extubation in all cases. Cord blood gas analysis and 1- and 5-minute APGAR scores were recorded. In all cases, a keyword was spelled to ear during removal of the infant, and at the first postoperative hour, patients were questioned. Important time periods of surgery and anaesthesia and also the first postoperative hour haemodynamic values, pain scores, nausea and vomiting were noted.
RESULTS: The demographic data were similar among cases. In Group T, systolic arterial pressure (SAP), diastolic arterial pressure (DAP) and mean arterial pressure (MAP) at the first 2 minutes after induction and heart rate (HR) at almost all time points were significantly higher. BIS values from induction to the eighth minute and skin incision, uterine incision and removal of the infant were lower in Group P. No patient remembered the keyword spelled, while 4 patients reported dreaming during general anaesthesia. The effects of propofol and thiopental sodium on 1- and 5-minute APGAR scores, cord blood gas values and postoperative visual analogue scale (VAS) scores were similar.
CONCLUSION: Propofol is a more appropriate anaesthetic agent than thiopental in anaesthesia for caesareans, since it provides better anaesthestic depth and more rapid recovery.

Keywords: Caesarean section, propofol, thiopental sodium, bispectral index, intraoperative awareness


Genel Anestezi Uygulanan Elektif Sezaryenlerde Tiyopental Sodyum ve Propofolün Hemodinami, İntraoperatif Farkındalık ve Yenidoğan Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Vedat Çakırtekin1, Ahmet Yıldırım2, Nurten Bakan2, Nevin Çelebi2, Özkan Bozkurt3
1Prof. Dr. Celal Ertuğ Etimesgut Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Bingöl Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Bingöl, Türkiye

AMAÇ: Elektif sezaryen ameliyatlarında; propofol ve tiyopentalin hemodinami, intraoperatif farkındalık ve yenidoğan üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Yetmiş gebe iki eşit gruba ayrılarak; indüksiyonda 2 mg kg-1 propofol (Grup P) ve 5 mg kg-1 tiyopental (Grup T) uygulandı. Tüm olguların indüksiyon öncesi, indüksiyon sonrası ilk 10 dakika (dk) birer dakika aralıklarla, sonrasında beşer dakika aralarla ve cilt insizyonu, uterus insizyonu, bebek çıkımı, uterus dikişi, cilt dikişi, göz açma ve ekstübasyon sırasındaki hemodinamik parametreler ve bispektral indeks (BİS) değerleri kaydedildi. Yenidoğan 1 ve 5. dak APGAR skorları ve kordon kan gazı değerleri kaydedildi. Tüm olguların kulaklarına bebek çıkımı sırasında anahtar bir kelime söylenerek, postoperatif birinci saatte sorgulandı. Cerrahi ve anesteziye ait önemli süreler ile postoperatif birinci saat hemodinamik değerler, ağrı düzeyleri ve bulantı-kusma sıklığı kaydedildi.
BULGULAR: Olguların demografik verileri benzerdi. Grup T’de, indüksiyondan sonraki 1 ve 2. dakikalarda sistolik arter basıncı (SAB), diastolik arter basıncı (DAB), ortalama arter basıncının (OAB) ve hemen hemen tüm ölçüm zamanlarında KAH’nin anlamlı şekilde yüksek olduğu saptandı. BİS değerlerinin, indüksiyondan sekizinci dakikaya kadar ve cilt insizyonu, uterus insizyonu ile bebek çıkım zamanlarında Grup P’de daha düşük olduğu gözlemlendi. Hastaların hiçbirisi anahtar kelimeyi hatırlayamazken, toplam dört hasta rüya gördüğünü belirtti. Propofol ve tiyopentalin yenidoğan 1 ve 5. dk APGAR skorlarına, göbek kordonu kan gazı değerlerine ve postoperatif 1. saat vizüel analog skala (VAS) düzeylerine etkileri benzerdi.
SONUÇ: Daha iyi anestezi derinliği ve daha hızlı derlenme sağladığından, propofolün sezaryen anestezisi için tiyopentalden daha uygun bir ajan olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, propofol, tiyopental, bispektral indeks, intraoperatif farkındalık


Vedat Çakırtekin, Ahmet Yıldırım, Nurten Bakan, Nevin Çelebi, Özkan Bozkurt. Comparison of the Effects of Thiopental Sodium and Propofol on Haemodynamics, Awareness and Newborns During Caesarean Section Under General Anaesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 106-112

Corresponding Author: Vedat Çakırtekin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar