Turkish Anaesthesiologist’s Experiences of Anaesthetic Management of Patients with Obstructive Sleep Apnea (OSA) [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(4): 253-262 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.70893  

Turkish Anaesthesiologist’s Experiences of Anaesthetic Management of Patients with Obstructive Sleep Apnea (OSA)

Mesut Erbaş1, Hasan Ali Kiraz1, Tuncer Şimşek1, Hasan Şahin1, Hüseyin Toman1, Volkan Hancı2
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Obstructive sleep apnoea (OSA) is an important health problem that is increasing with the increase in incidence of obesity. For patients with OSA it is reported that only 10-20% have OSA diagnosis made preoperatively. For this reason it gains importance that these patients are diagnosed in the preoperative period. The aim of this study is to analyze with a survey the experiences of anaesthesia experts working in Turkey about the diagnosis of patients with OSA, anaesthetic methods, and postoperative care.
METHODS: The study was completed with an online survey form distributed by e-mail. Survey participants were sent an email and those experts who wished to participate clinked on the link, answered the questions and returned the survey by email.
RESULTS: A total of 134 anaesthesia experts participated in this study. While 97% of participating anaesthetists considered diagnosis of patients with OSA to be important, only 53% trusted themselves to recognize this patient group. Of participants 43% did not know the STOP-BANG test used in the preoperative period to diagnose OSA patients. The percentage who thought that patients with OSA would increase the incidence of difficult intubation was 84%. In the intraoperative period the percentage who chose inhalation anaesthetics was 35% while the rate of those who chose TIVA was 48%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study indicates that the medical knowledge of Turkish anaesthetists on the topic of OSA requires updating. In addition we believe a practical guide to standardize the diagnosis and preoperative/perioperative management of patients with OSA should be prepared for Turkish anaesthetists.

Keywords: Obstructive sleep apnea, questionnaire, knowledge, attitudes, anaesthesiologist


Türkiye’de Anestezi Uzmanlarının Obstrüktif Uyku Apneli (OSA) Hastaların Anestezi Yönetimleri Hakkındaki Tecrübeleri

Mesut Erbaş1, Hasan Ali Kiraz1, Tuncer Şimşek1, Hasan Şahin1, Hüseyin Toman1, Volkan Hancı2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad. Çanakkale,türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad. İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA) obezite sıklığının da artmasıyla birlikte gittikçe büyüyen önemli bir sağlık sorunudur. Ancak, OSA’lı hastaların preoperatif olarak yalnızca %10-20’sinin OUA tanısının konulduğu belirlenmiştir. Bu nedenle bu hastaların preoperatif dönemde tanınması önem kazanmaktadır Çalışmamızın amacı, Türkiye’de çalışmakta olan anestezi uzmanlarının OSA’lı hastaların tanınması ve anestezi yönetimleri ve postoperatif bakımları ile ilgili tecrübelerinin bir anket ile analiz edilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma anket formatında olup internet ortamında e-mail yoluyla gerçekleştirildi. Anket katılımcılara e-mail yoluyla gönderildi ve ankete katılmak isteyen uzman hekim kendisine gelen linki tıklayarak soruları cevaplayıp yine e-mail yoluyla gönderdi
BULGULAR: Bu çalışmaya toplam 134 anestezi uzmanı katıldı. Katılımcıların %97’si OSA’lı hastaların tanınmasını önemli olduğunu düşünmekte ancak bunların sadece %53’ü bu hastaları tanımada kendine güvenmektedir. Katılımcıların %43’ü OSA hastalarının preoperatif dönemde tanımada kullanılan STOP-BANG skorunu bilmemekte. OSA’lı hastalarda zor entübasyon olasılığının arttığını düşünenlerin oranı ise %84 olarak bulunmuştur. Bu hasta grubunda intraoperatif dönemde inhalasyon anestezisin tercih edenlerin oranı %35, TIVA tercih edenlerin oranı ise %48'dir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma anestezi uzmanlarının OSA konusunda tıbbi bilgilerini güncellemesi gerektiğini göstermiştir. Ayrıca Türkiye’de anestezistler için OSA’lı hastaları tanınması ve perioperatif/postoperatif yönetiminde standardizasyonu sağlanması için pratik bir kılavuz hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apnesi, anket, bilgi, tutum, anestezist


Mesut Erbaş, Hasan Ali Kiraz, Tuncer Şimşek, Hasan Şahin, Hüseyin Toman, Volkan Hancı. Turkish Anaesthesiologist’s Experiences of Anaesthetic Management of Patients with Obstructive Sleep Apnea (OSA). Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(4): 253-262

Corresponding Author: Mesut Erbaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar