Examination of Changes in Infection Rates in a Restructured Anaesthesia Intensive Care Unit: A Retrospective Study [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(6): 353-360 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.68095  

Examination of Changes in Infection Rates in a Restructured Anaesthesia Intensive Care Unit: A Retrospective Study

Ahmet Deniz1, Ömer Lütfi Erhan1, Mustafa Kemal Bayar2, Ümit Karatepe1, İsmail Demirel1
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, School of Medicine, Fırat University, Elazığ, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, School of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

Objective: This retrospective study aimed to evaluate the effect of a restructured anaesthesia intensive care unit (ICU) on changes in infection rates and infections.
Methods: Organisational restructuring was done in the anaesthesia ICU of Firat University Hospital after it was relocated on 14 March 2012. This study was designed to investigate the effect of restructuring on infection rates through a comparison of periods encompassing one year before relocation and one year after relocation. Nosocomial infections were diagnosed according to modified Centers for Disease Control and Prevention (CDC) criteria. In total, 406 patients who were over 18 years old and admitted to the ICU were included; they were hospitalised for 48 h or longer and had non-infectious diseases according to physical examination, laboratory and culture results on admission. The data of 214 patients (Group A) and 192 patients (Group B) were examined.
Results: Parameters such as age, gender, primary diagnosis and mean GCS score at admission and mean duration of hospitalisation showed no effect on the rates of infection, but rates of total infection (41.1% vs. 25%), urinary (18.7% vs. 10.4%) and VIP (32.7% vs. 14.6%) were detected in Groups A and B. Statistically significant differences were found for the causative pathogens Pseudomonas (15.4% vs. 6.8%), Acinetobacter (18.2% vs. 12%) and Escherichia (8.9% vs. 2.1%); the mean duration of mechanical ventilation (15.01±16.681 vs. 12.22±17.595) and discharge with improvement (31.8% vs. 44.3%).
Conclusion: We detected that restructuring(such as acclimatization, educated staff, hepa filter) caused a significant decline in infection rates. Because ICU staff may be a major cause of infection, we believe that providing education and conducting effective surveillance programs will be the most important factors for reducing infection rates.

Keywords: ICU, acclimatisation, HEPA filter


Yeniden Yapılandırılan Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Enfeksiyon Oranlarındaki Değişimlerin İncelenmesi: Retrospektif Çalışma

Ahmet Deniz1, Ömer Lütfi Erhan1, Mustafa Kemal Bayar2, Ümit Karatepe1, İsmail Demirel1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada yeniden yapılandırılan Yoğun Bakım Ünitesi’nin (YBÜ) enfeksiyon oranlarındaki değişimleri ve enfeksiyonlar üzerine olan etkisinin retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntemler: Fırat Üniversitesi Hastanesi Anestezi YBÜ 14 Mart 2012’de yerinin tamamen değiştirilmesi ile yeniden yapılandırıldı. Bu tarihten önceki (Grup A) ve sonraki (Grup B) bir yıl içinde görülen enfeksiyon oranları karşılaştırılarak yeniden yapılandırmanın enfeksiyon oranları üzerine olan etkisi araştırıldı. Nozokomiyal enfeksiyon tanısı modifiye edilen "Centers for Disease Control and Prevention" (CDC) kriterleri, kültür sonuçları, fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme yöntemleriyle birlikte konuldu. Çalışmaya 18 yaşın üzerinde olup yoğun bakım ünitemize kabul edilen, 48 saatten daha uzun süre kalan ve kabul sırasında fizik muayene, kültür ve laboratuvar sonuçları sonrası enfeksiyonu olmayan 406 hasta dahil edildi. Grup A’da 214, Grup B’de ise 192 hastanın verileri incelendi.
Bulgular: Hastaların yaş, cinsiyet, primer yatış tanısı, ortalama geliş Glasgow Koma Skoru (GKS), ortalama yatış süresi gibi parametreler bu enfeksiyon oranlarını etkilemezken, her iki gruptaki hastalarda sırasıyla Grup A ve Grup B olmak üzere toplam enfeksiyon oranları (%41,1/%25), üriner enfeksiyon (%18,7/%10,4), ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) (%32,7/ %14,6) olarak saptandı. Etken patojenler Pseudomonas (%15,4/%6,8), Acinetobacter (%18,2/%12) ve Escherichia (%8,9/%2,1), mekanik ventilatörde kalış süresi (15,01±16,681 - 12,22±17,595) ve salah ile taburculuk oranlarında (%31,8/%44,3) istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu.
Sonuç: Yeniden yapılandırmanın birçok değişikliği beraberinde getirerek (klimatizasyon, eğitimli personel ve hepafiltre gibi), enfeksiyon oranlarında anlamlı bir düşüşe neden olduğu saptadık. YBÜ görev alan personelin enfeksiyonların en büyük nedeni olabildiği için, verilecek sürekli bir ve etkin sürveyans çalışmaları ile enfeksiyonları azaltmada da en büyük etken olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: YBÜ, klimatizasyon, hepafiltre


Ahmet Deniz, Ömer Lütfi Erhan, Mustafa Kemal Bayar, Ümit Karatepe, İsmail Demirel. Examination of Changes in Infection Rates in a Restructured Anaesthesia Intensive Care Unit: A Retrospective Study. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(6): 353-360

Corresponding Author: İsmail Demirel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar