Number of Prehospital Defibrillation Shocks and the Return of Spontaneous Circulation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(6): 340-345 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.58067  

Number of Prehospital Defibrillation Shocks and the Return of Spontaneous Circulation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest

Romain Jouffroy, Perrine Ravasse, Anastasia Saade, Rado Idialisoa, Pascal Philippe, Pierre Carli, Benoit Vivien
Service d’anesthésie Réanimation - SAMU - Hôpital Necker-Enfants maladies, Paris, France

Objective: It has not been determined yet whether the number of defibrillation shocks delivered over the first 30 min of cardiopulmonary
resuscitation (CPR) impacts the rate of successful return of spontaneous circulation (ROSC) in out-of-hospital cardiac arrest (OHCA).
Methods: We conducted a retrospective observational study in non-traumatic OHCA. Patients who were administered defibrillation shocks
using a public automated external defibrillator (AED) were consecutively enrolled in the study. We assessed the relationship between
ROSC and the number of prehospital defibrillation shocks and constructed an receiver operating characteristic (ROC) curve to illustrate
the ability of repeated defibrillation shocks to predict ROSC over the first 30 min of CPR.
Results: Increasing the number of defibrillation shocks progressively decreased the probability to achieve ROSC. The highest rate of
ROSC (33%) was observed when four shocks were delivered. The ROC curve illustrated that the fourth shock maximised sensitivity and
specificity (area under the curve [AUC]=0.72). The positive and negative predictive values for ROSC reached 82% and 48%, respectively,
when <4 shocks were delivered.
Conclusion: The delivery of four defibrillation shocks in OHCA most related to ROSC. The evaluation of the number of delivered shock
during the first 30 min of CPR is a simple tool that can be used for an early decision in OHCA patient.

Keywords: Number of defibrillation shocks, shockable rhythm, out-of-hospital cardiac arrest, resuscitation, outcome.


Hastane Dışı Kardiyak Arrest Durumunda Uygulanan Hastane Öncesi Defibrilasyon Şoklarının Sayısı ve Spontan Dolaşımın Geri Dönüşü

Romain Jouffroy, Perrine Ravasse, Anastasia Saade, Rado Idialisoa, Pascal Philippe, Pierre Carli, Benoit Vivien
Anestezi ve Reanimasyon- SAMU - Necker-Enfants malades Hastanesi, Paris, Fransa

Amaç: Hastane dışı kardiyak arrest (HDKA) geçiren hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyonun (CPR) ilk 30 dakikasında uygulanan defibrilasyon şok sayısının spontan dolaşımın başarılı bir şekilde geri dönüşü (SDGD) üzerindeki etkisi halen belirlenmemiştir.
Yöntemler: Non-travmatik HDKA hakkında retrospektif bir gözlem çalışması yapıldı. Otomatik eksternal defibrilatör (OED)
kullanılarak defibrilasyon şoku uygulanan hastalar ardışık olarak çalışmaya dahil edildiler. SDGD ile hastane öncesi defibrilasyon
şoku sayısı arasındaki ilişki değerlendirildi ve CPR’nin ilk 30 dakikasındaki SDGD’yi öngörmede tekrarlanan defibrilasyon şoklarının
etkisini göstermek amacıyla alıcı işletim karakteristik (ROC) eğrisi oluşturuldu.
Bulgular: Defibrilasyon şok sayısının giderek artırılması SDGD’ye ulaşma olasılığını azalttı. En yüksek SDGD oranının (%33) dört
şok uygulandığında olduğu görüldü. ROC eğrisine göre, dördüncü şok duyarlılık ve özgüllük oranını maksimuma çıkardı (eğri altındaki alan [AUC]=0,72). Dördün altında şok uygulandığında pozitif ve negatif SDGD değerleri sırasıyla %82 ve %48’e ulaştı.
Sonuç: HDKA’da dört defa defibrilasyon şokunun uygulanması daha çok SDGD ile ilişkilidir. CPR’nin ilk 30 dakikasında uygulanan
şok sayısının değerlendirilmesi, HDKA hastalarında erken karar vermek için kullanılabilecek basit bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Defibrilasyon şok sayısı, şoklanabilir ritim, hastane dışı kardiyak arrest, resüsitasyon, sonuç


Romain Jouffroy, Perrine Ravasse, Anastasia Saade, Rado Idialisoa, Pascal Philippe, Pierre Carli, Benoit Vivien. Number of Prehospital Defibrillation Shocks and the Return of Spontaneous Circulation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(6): 340-345

Corresponding Author: Romain Jouffroy, France


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar