Comparison of Maternal and Neonatal Effects of Combined Spinal Epidural Anesthesia in the Sitting or Lateral Position During Elective Cesarean Section [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(1): 23-32 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.55  

Comparison of Maternal and Neonatal Effects of Combined Spinal Epidural Anesthesia in the Sitting or Lateral Position During Elective Cesarean Section

Ece Dumanlar Tan1, Berrin Günaydın2
1Bayındır Medical Center, Ankara
2Gazi University School Of Medicine Department Of Anaesthesiology, Ankara

OBJECTIVE: We aimed to demonstrate which position would be hemodinamically and technically better by comparing the effects of combined spinal epidural (CSE) in the sitting or lateral decubitus position for elective cesarean deliveries, on maternal and neonatal parameters and ephedrine requirement.
METHODS: Sixty parturients were randomly allocated in two groups to perform CSE in the sitting (Group I, n=30) or right lateral decubitus position (Group II, n=30) using hyperbaric bupivacaine 10 mg and fentanyl 20 µg. Mean arterial pressure (MAP), heart rate (HR) and characteristics of sensory and motor block were recorded from intrathecal drug administration until the end of surgery. Ephedrine and 1st analgesic requirement, number of attempts to perform CSE, incidence of paresthesia during spinal needle insertion and Apgar scores were noted.
RESULTS: Ephedrine requirements and HR changes were similar in both groups. However, MAP values at the 45 min in the Group II was significantly less than in Group I. Maximum sensory block levels in Group II were significantly higher than in Group I. Despite similar motor block recovery times in both groups, regression times of sensory block and 1st analgesic requirement in Group II were significantly longer than in Group I. Incidence of paresthesia due to spinal needle (3.3% vs 20% in Groups I and II, respectively) and number of attempts to perform CSE (26.7% vs 60% in Groups I and II, respectively) were significantly higher in Group II than in Group I. Apgar scores were similar.
CONCLUSION: Performing CSE in the sitting position would be safer and easier because of achieving higher and earlier onset of sensory block and greater number attempts for epidural insertion and paresthesia due to spinal needle insertion in the right lateral position.

Keywords: Cesarean section, epidural anesthesia, spinal anesthesia, position


Elektif Sezaryenlerde Oturur veya Lateral Pozisyonda Uygulanan Kombine Spinal Epidural Anestezinin Anne ve Yenidoğana Etkilerinin Karşılaştırılması

Ece Dumanlar Tan1, Berrin Günaydın2
1Özel Bayındır Tıp Merkezi, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Elektif sezaryenlerde oturur veya lateral pozisyonda uygulanan kombine spinal epidural (KSE) anestezinin maternal ve neonatal parametreler ile efedrin ihtiyacına etkilerini karşılaştırarak hangi pozisyonun hemodinamik ve teknik açıdan iyi olacağını göstermeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Altmış gebe oturur (Grup I, n=30) veya sağ lateral (Grup II, n=30) pozisyonda 10 mg hiperbarik bupivakain ve 20 µg fentanil ile KSE yapmak üzere rastgele iki gruba ayrıldı. Kalp hızı (KH), ortalama arter basıncı (OAB), duyusal ve motor blok özellikleri intratekal ilaç verildikten sonra operasyon bitimine kadar takip edildi. Efedrin ve ilk analjezik ihtiyacı, KSE için birden fazla deneme sayısı, spinal iğne girişine bağlı parestezi ve Apgar skorları kaydedildi.
BULGULAR: Efedrin ihtiyacında ve KH değişikliklerinde gruplar arasında fark bulunmadı. Ancak Grup II’de 45. dk’daki OAB, Grup I’den düşük bulundu (p<0,05). Grup II’deki maksimum duyu bloğu seviyesi Grup I’den daha yüksekti (p<0,05). Motor blok gerileme süreleri iki grupta benzer olmasına rağmen, Grup II’de duyu bloğu gerilemesi ve ilk analjezik ihtiyacı Grup I’den daha geç gözlendi. Grup I’deki spinal iğneyle parestezi (Grup I= %3,3 ve Grup II=%20) ve birden fazla deneme sonucu KSE gerçekleştirme insidansı Grup II’den düşük bulundu (Grup I=%26,7 ve Grup II=%60) (p<0.05). Apgar skorları benzerdi.
SONUÇ: Sağ lateral pozisyonda duyusal bloğun daha hızlı ve daha yüksek seviyelere ulaşması ve KSE girişim sayısı ve spinal iğne girişine bağlı parestezinin daha fazla gözlenmesinden dolayı sezaryenlerde gebeye KSE uygulamasının oturur pozisyonda daha güvenli ve kolay yapılacağı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen seksio, epidural anestezi, spinal anestezi, pozisyon


Ece Dumanlar Tan, Berrin Günaydın. Comparison of Maternal and Neonatal Effects of Combined Spinal Epidural Anesthesia in the Sitting or Lateral Position During Elective Cesarean Section. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(1): 23-32

Corresponding Author: Berrin Günaydın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar