Does Video Laryngoscopy Offer Advantages over Direct Laryngoscopy during Cardiopulmonary Resuscitation? [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(4): 263-268 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.52207  

Does Video Laryngoscopy Offer Advantages over Direct Laryngoscopy during Cardiopulmonary Resuscitation?

Ayten Saraçoğlu1, Olgaç Bezen2, Türker Şengül1, Egin Hüsnü Uğur1, Sibel Şener2, Fisun Yüzer1
1Department of Anaesthesiology, Bilim University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Health Services Vocational High School, Bilim University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Interruption of chest compressions should be minimized due to its negative effects on survival. This randomized, controlled, cross-over study aimed to analyze the effectiveness of Macintosh, Miller, McCoy and McGrath laryngoscopes during with or without chest compressions in the scope of a simulated cardiopulmonary resuscitation scenario.
METHODS: The time required for successful tracheal intubation, number of attempts, dental trauma severity and the need for optimization maneouvers were recorded during cardiopulmonary resuscitation with and without chest compressions. The experience with computer games during last 10 years were asked to the participants and recorded.
RESULTS: McCoy laryngoscope yielded the shortest time for successful tracheal intubation both in the presence of and without chest compressions. During the use of McCoy laryngoscope fewer tracheal intubation attempts, lower incidence of dental trauma and lower Visual Analogue Scale scores on the ease of intubation were recorded. Participants who are experienced computer-game-player using Macintosh, McCoy and McGrath achieved successful tracheal intubation in a significantly shorter time during resuscitation without chest compressions. Dental trauma incidence and number of tracheal intubation attempts did not show any significant difference between the four laryngoscopes being related to computer-game playing rate.
DISCUSSION AND CONCLUSION: McGrath videolaryngoscope does not appear to have advantages over direct laryngoscopes for securing a smooth and successful tracheal intubation during rhythmic chest compressions. We believe that as McCoy laryngoscope provided tracheal intubation in a shorter time and with fewer attempts, this laryngoscope may increase the success rate of resuscitation.

Keywords: Tracheal intubation, resuscitation, chest compression


Videolaringoskopi Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sırasında Doğrudan Laringoskopiye Karşı Avantaj Sağlar mı?

Ayten Saraçoğlu1, Olgaç Bezen2, Türker Şengül1, Egin Hüsnü Uğur1, Sibel Şener2, Fisun Yüzer1
1Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Bilim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağkalım üzerine olumsuz etkileri nedeniyle göğüs kompresyonlarına ara verilmesi minimalize edilmelidir. Bu randomize, kontrollü, cross-over çalışmada simüle edilmiş kardiyopulmoner resusitasyon senaryosunda Macintosh, Miller, McCoy ve McGrath laringoskopların etkinliğinin göğüs kompresyonları sırasında ve yokluğunda analizi amaçlanmıştır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Başarılı entübasyon için gereken süre, girişim sayısı, dental travma şiddeti ve optimizasyon manevrası gereksinimi kardiyopulmoner resusitasyon sırasında göğüs kompresyonları varlığında ve yokluğunda kaydedildi. Katılımcılara son 10 yıl içinde bilgisayar oyunları konusundaki deneyimleri soruldu ve kaydedildi.
BULGULAR: McCoy laringoskop göğüs kompresyonları varlığında ve yokluğunda en kısa başarılı trakeal entübasyon süresini sağladı. McCoy laringoskop kullanımı sırasında daha az trakeal entübasyon girişimi, daha az dental travma insidansı ve entübasyon kolaylığı üzerine daha düşük Görsel Analog Skala skorları kaydedildi. Bilgisayar oyunlarında deneyimi olan katılımcılar Macintosh, McCoy ve McGrath kullanımıyla göğüs kompresyonu uygulanmayan resüsitasyon sırasında anlamlı olarak daha kısa sürede başarılı trakeal entübasyon sağladılar. Dental travma insidansı ve trakeal entübasyon girişim sayısı dört laringoskop arasında bilgisayar oyunları oynama oranıyla ilişkili olarak anlamlı bir farklılık göstermedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: McGrath videolaringoskop ritmik göğüs kompresyonları sırasında doğrudan laringoskoplardan yumuşak ve başarılı bir trakeal entübasyon bakımından avantajlı görünmemektedir. Daha kısa sürede ve daha az girişimle başarılı entübasyon sağladığından McCoy laringoskopun resüsitasyon başarı oranını artırabileceğine inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Trakeal entübasyon, resusitasyon, göğüs kompresyonu


Ayten Saraçoğlu, Olgaç Bezen, Türker Şengül, Egin Hüsnü Uğur, Sibel Şener, Fisun Yüzer. Does Video Laryngoscopy Offer Advantages over Direct Laryngoscopy during Cardiopulmonary Resuscitation?. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(4): 263-268

Corresponding Author: Olgaç Bezen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar