Comparison of Four Different Supraglottic Airway Devices in Terms of Efficacy, Intra-ocular Pressure and Haemodynamic Parameters in Children Undergoing Ophthalmic Surgery [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(5): 304-312 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.49091  

Comparison of Four Different Supraglottic Airway Devices in Terms of Efficacy, Intra-ocular Pressure and Haemodynamic Parameters in Children Undergoing Ophthalmic Surgery

Gökhan Peker, Suna Akın Takmaz, Bülent Baltacı, Hülya Başar, Mustafa Kotanoğlu
Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Ministry Health Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare insertion parameters of four different types of supraglottic airway devices (SGAD) (Classic LMA, I-gel LMA, Proseal LMA, Cobra PLA) in children undergoing ophthalmic surgery and to determine the effect on intra-ocular pressure (IOP) and haemodynamic responses during insertion.
METHODS: Sixty American society of Anesthesiologists (ASA) I–II children aged 1–10 years undergoing extra-ocular ophthalmic surgery were randomly divided into four groups (Group LMA, Group I-gel LMA, Group PLMA and Group CPLA) in this prospective, randomised study. Anaesthesia was induced with decreasing sevoflurane concentrations (8%–2%) in a mixture of 50% N2O-O2. All SGADs were inserted under deep anaesthesia. The characteristics of insertion (number of attempts, ease and time), oropharyngeal leak pressure (OLP) and complications were recorded. IOP in both eyes, heart rate (HR), mean arterial pressure (MAP) and EtCO2 were measured before and 2 and 5 min after insertion of the SGADs.
RESULTS: There was no difference between the groups in terms of the characteristics of insertion. The mean IOP did not increase significantly in all groups. MAP and HR changes were similar among the groups during follow-up. In all groups, HR increased 2 min after insertion (statistically insignificant) and returned to the baseline value 5 min after insertion. A statistically significant correlation was seen between HR increase and IOP values before and after insertion of the SGADs (p=0.006, correlation coefficient=0.352). Desaturation was seen in one patient in Groups LMA, PLMA and CPLA, and laryngospasm was seen in two patients in Group CPLA and in one patient in Group LMA.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was seen that during insertion of Classic LMA, I-gel LMA, Proseal LMA and Cobra PLA, IOP did not increase and haemodynamic stability was maintained in children undergoing extra-ocular ophthalmic surgery.

Keywords: Laryngeal mask, intra-ocular pressure, haemodynamics


Oftalmik Cerrahi Geçiren Pediatrik Hastalarda Dört Farklı Tipte Supraglottik Hava Yolu Aracının Etkinlik, İntraoküler Basınç ve Hemodinamik Parametreler Yönünden Karşılaştırılması

Gökhan Peker, Suna Akın Takmaz, Bülent Baltacı, Hülya Başar, Mustafa Kotanoğlu
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, oftalmik cerrahi geçiren pediyatrik hastalarda, 4 farklı tipte supraglottik hava yolu aracının (SGHA) (Klasik laringeal maske: Klasik LMA, I-gel LMA, proseal LMA, Cobra perilaringeal havayolu: Cobra PLA) yerleştirilme parametreleri yanı sıra yerleştirilme sırasındaki intraoküler basınç (İOB) ve hemodinamik değişiklikler üzerine olan etkilerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif, randomize çalışmada elektif ekstraoküler-oftalmik cerrahi geçirecek, Amerikan anestezistleri derneği (ASA) I–II grubundan, 1-10 yaşlarında 60 çocuk, 4 gruba ayrıldı (Grup K LMA; klasik LMA, Grup I LMA; I-gel LMA, Grup P LMA; ProSeal LMA, Grup C PLA; Cobra PLA). Anestezi indüksiyonu %50 N2O-O2 karışımı içerisinde, azalan konsantrasyonda (%8-%2) sevofluran ile sağlandı. İntravenöz yol açılarak 1 mcg kg-1 Fentanil ilavesinin ardından anestezi, %2-3 sevofluran ile idame edildi. SGHA’lar derin anestezi altında yerleştirildi. Bu esnada yerleştirme özellikleri (yerleştirme sayısı, kolaylığı, süresi), orofaringeal kaçak basınçları (OKB) ve gelişen komplikasyonlar kaydedildi. Her iki gözde İOB ölçümleri, kalp atım hızı (KAH), ortalama kan basıncı (OKB) ve ETCO2 değerleri SGHA yerleştirilmeden hemen önce, yerleştirildikten 2 ve 5 dk sonra gerçekleştirildi.
BULGULAR: Gruplar arasında yerleştirme karakteristikleri açısından fark yoktu. Tüm gruplarda ortalama intraoküler basınç (IO) düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptanmadı. İzlem aralığı boyunca ortalama KAH ve OKB düzeyinde meydana gelen değişim miktarları gruplar arasında benzerdi. Tüm gruplarda KAH yerleştirmeden 2 dk sonra arttı ve 5 dk sonra başlangıç değerlerine geri döndü. SGHA yerleştirmesi öncesi ve sonrasında görülen KAH değerlerindeki artışlarla İOB düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı (p=0,006, korelasyon katsayısı=0,352). Ancak İOB artışları klinik olarak anlamlı olmayıp normal sınırlar içerisindeydi. Yerleştirme sonrasında Klasik LMA, Proseal LMA, Cobra PLA gruplarında 1’er hastada desatürasyon, CPLA grubunda 2 hastada, KLMA grubunda 1 hastada laringospazm gelişti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ekstraoküler-oftalmik cerrahi geçirecek pediyatrik hastalarda klasik LMA, I-gel LMA, Proseal LMA, Cobra PLA’nın yerleşimi sırasında İOB’nin artmadığı ve hemodinamik istikrarın korunduğu kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İntraoküler basınç, laringeal maske, hemodinamik


Gökhan Peker, Suna Akın Takmaz, Bülent Baltacı, Hülya Başar, Mustafa Kotanoğlu. Comparison of Four Different Supraglottic Airway Devices in Terms of Efficacy, Intra-ocular Pressure and Haemodynamic Parameters in Children Undergoing Ophthalmic Surgery. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(5): 304-312

Corresponding Author: Suna Akın Takmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar