Total Spinal Block after Thoracic Paravertebral Block [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(1): 43-45 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.60  

Total Spinal Block after Thoracic Paravertebral Block

Serbülent Gökhan Beyaz1, Hande Özocak2, Tolga Ergönenç2, Ali Fuat Erdem1, Onur Palabıyık2
1Sakarya University Medical School, Department Of Anaesthesiology, Sakarya, Turkey
2Sakarya University Training And Research Hospital, Department Of Anaesthesiology, Republic Of Turkey

Thoracic paravertebral block (TPVB) can be performed with or without general anaesthesia for various surgical procedures. TPVB is a popular anaesthetic technique due to its low side effect profile and high analgesic potency.
We used 20 ml levobupivacaine 0.5% for single injection of unilateral TPVB at T7 level with neurostimulator in sixtythree years old patient with co-morbid disease who undergo chole-cystectomy. Subsequent application patient lost consciousness, and was intubated. Hemo-dynamic instability was normalized with rapid volume replacement and vasopressors. Anaes-thetic drugs were stopped at the end of the surgery and muscle relaxant was antagonized. The muscle strength was shown to be returned with neuromuscular block monitor.
Approximately three hours later after TPVB, spontaneous breathing started and conscious-ness returned.
A total spinal block is a rare and life threatening complication. A total spinal block is a com-plication of spinal anaesthesia, it can also occur after peripheral blocks. Clinical presentation is characterized by hypotension, bradycardia, apnea and cardiac arrest. An early diagnosis and appropriate treatment is life saving. In this case, we want to present total spinal block after TPVB.

Keywords: Regional anaesthesia, complication, paravertebral block


Torasik Paravertebral Blok Sonrası Total Spinal Blok

Serbülent Gökhan Beyaz1, Hande Özocak2, Tolga Ergönenç2, Ali Fuat Erdem1, Onur Palabıyık2
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği

Torakal paravertebral blok (TPVB), birçok cerrahi girişim için ya tek başına ya da genel anes-teziyle birlikte uygulanabilen bir işlemdir. Düşük yan etki özelliği ve yüksek analjezi etkinliği nedeniyle anestezide güncel bir uygulamadır.
Açık kolesistektomi ameliyatı uygulanacak, yandaş hastalıkları olan altmış üç yaşındaki hasta-ya nörostimülatör eşliğinde tek taraflı TPVB uygulaması için T7 seviyesinden tek enjeksiyon yöntemiyle 20 mL %0,5 levobupivakain kullanıldı. Uygulamayı takiben bilinç bulanıklığı geli-şen hastaya anestezi indüksiyonu yapılarak entübe edildi. İndüksiyonu takiben gelişen he-modinamik düzensizlik hızlı sıvı replasmanı ve vazopressör tedaviyle düzeltildi. Ameliyatın sonunda tüm anestetik ilaçlar kesildi ve nöromüsküler bloker etkisi geçi çevrildi. Nöromüskü-ler monitörizasyona kas gücünün yerinde olduğu gösterilmesine rağmen TPVB uygula-masından yaklaşık 3 saat sonra spontan solunum başladı ve bilinç açıldı.
Total spinal blok; spinal anestezinin hayatı tehdit eden bir komplikasyondur. Nadiren perife-rik blokla uygulamalarında da görülebilir. Klinik tablo hipotansiyon, bradikardi, apne ve kalp durması ile karakterizedir. Erken tanı ve etkin tedavi hayat kurtarıcıdır. Biz de TPVB uygula-ması sonrasında total spinal blok gelişen ve uygun destek tedavisi ile düzelen olguyu sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Rejyonal anestezi, komplikasyon, paravertebral blok


Serbülent Gökhan Beyaz, Hande Özocak, Tolga Ergönenç, Ali Fuat Erdem, Onur Palabıyık. Total Spinal Block after Thoracic Paravertebral Block. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(1): 43-45

Corresponding Author: Serbülent Gökhan Beyaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar