A Retrospective Analysis of Comparison of General Versus Regional Anaesthesia for Endovascular Repair of Abdominal Aortic Aneurysm [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 35-40 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.47450  

A Retrospective Analysis of Comparison of General Versus Regional Anaesthesia for Endovascular Repair of Abdominal Aortic Aneurysm

Özgür Yağan1, Kadir Özyılmaz2, Nilay Taş1, Volkan Hancı3
1Department of Anesthesiology, Ordu University, Ordu, Turkey
2Clinic Of Anesthesiology, Ordu State Hospital, Ordu Turkey
3Department of Anesthesiology, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study is to compare general anaesthesia (GA) versus regional anaesthesia (RA) for endovascular aneurysm repair (EVAR).
METHODS: We analysed the files of 89 patients between August 2010-August 2012 who underwent elective EVAR retrospectively.
RESULTS: We performed RA for 32 patients (36%) and GA for 57 patients (64%). The operation was completed successfully in both groups and did not require conventional surgery. The mean age of the patients was 71.5±7 (range 50-88 years). RA was preferred more than GA in the presence of advanced-stage chronic obstructive pulmonary disease statistically (p=0.032). The usage of vasodilator drug and atropine was found to be higher in the GA group than the RA group in the intraoperative period (p=0.001 and p=0.01, respectively). The intensive care unit (ICU) was necessary for 5 patients in the RA group (16%) and 13 patients for the GA group (23%) postoperatively (p=0.301). The median ICU stay in the RA group was 2 hours and 4.4 hours in the GA group (p=0.114). The median hospital stay was 2.63±1.91 days in the RA group and 2.04±1.16 days in the GA group, with no statistically significant difference between groups (p=0.120). There was no mortality of patients in either group for the peroperative period and the 30-day follow-up period.
CONCLUSION: Our present study suggests that patient characteristics are more important than the anaesthetic method on the outcomes of EVAR.

Keywords: Abdominal aortic aneurysm, endovascular aneurysm repair, anaesthesia


Abdominal Aort Anevrizmalarının Endovasküler Tamiri İçin Genel ve Rejyonal Anestezi Tekniklerinin Retrospektif Analizi

Özgür Yağan1, Kadir Özyılmaz2, Nilay Taş1, Volkan Hancı3
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
2Ordu Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ordu, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

AMAÇ: Çalışmamızın amacı, endovasküler anevrizma onarımı (EVAR) girişimi için genel anestezi (GA) ve rejyonal anestezi (RA) sonuçlarımızı karşılaştırmaktır.
YÖNTEMLER: Retrospektif olarak, Ağustos 2010-Ağustos 2012 tarihleri arasında elektif koşullarda abdominal aort anevrizması nedeniyle endovasküler onarım uygulanan 89 hastanın dosyaları incelendi.
BULGULAR: Otuz iki olguya RA (%36) ve 57 olguya GA (%64) uygulandı. Her iki anestetik yöntemde de EVAR başarıyla gerçekleştirildi ve açık cerrahi gerekmedi. Olguların yaş ortalamaları 71,5±7 (50-88) idi. İleri kronik obstrüktif akciğer hastalığı varlığında RA GA’ye oranla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p=0,032) daha çok tercih edilmişti. İntraoperatif dönemde vazodilatör ve atropin kullanılan hasta sayısı GA grubunda daha yüksek bulundu (sırasıyla, p=0,001 ve p=0,01). Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) takibi, RA grubunda 5 (%16), GA grubunda 13 (%23) olguda gerekli olmuştu (p=0,301). Ortalama YBÜ yatış süresi de, RA grubunda 2 saat, GA grubunda 4,4 saatti (p=0,114). Hastane yatış süreleri RA grubunda 2,63±1,91 gün iken GA grubunda 2,04±1,16 gün idi ve gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu (p=0,120). Her iki gruptaki hastalarda da peroperatif dönem ve 1 aylık takiplerinde mortalite görülmedi.
SONUÇ: EVAR sonuçları üzerine, hasta özelliklerinin anestezi yönteminden daha etkili olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Abdominal aort anevrizması, endovasküler anevrizma onarımı, anestezi


Özgür Yağan, Kadir Özyılmaz, Nilay Taş, Volkan Hancı. A Retrospective Analysis of Comparison of General Versus Regional Anaesthesia for Endovascular Repair of Abdominal Aortic Aneurysm. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 35-40

Corresponding Author: Özgür Yağan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar