Association of Low Blood Pressure, Low Bispectral Index and Low Minimum Alveolar Concentration of Anaesthetic during Surgery with Postoperative 30-day Mortality: A Systemic Review and Meta-Analysis [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(6): 346-352 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.47154  

Association of Low Blood Pressure, Low Bispectral Index and Low Minimum Alveolar Concentration of Anaesthetic during Surgery with Postoperative 30-day Mortality: A Systemic Review and Meta-Analysis

Tak Kyu Oh1, Young Mi Park2, In Ae Song1, Sang Hon Park3
1Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Seoul National University Bundang Hospital, Seongnam, Korea
2Medical Research Collaborating Center, Seoul National University Bundang Hospital, 82, Gumi-ro 173 Beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
3Division of Intensive Care Medicine, Sheikh Khalifa Specialty Hospital, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Objective: The triple low state [low mean arterial pressure, low bispectral index (BIS) and a low minimum alveolar concentration (MAC)]
fraction of anaesthetic during surgery) has been a controversial subject of interest in clinical practise. Previous retrospective studies have
produced different conclusions on the association between a triple low state and postoperative 30-day mortality. This study was a systematic review of previous studies on the effects of the triple low state on postoperative 30-day mortality and a meta-analysis with a sample size larger than that of previous studies.
Methods: After searching for relevant articles in the PubMed database as on 27 March 2017, we included studies that compared postoperative
30-day mortality between triple low and non-triple low groups. The identified articles were subjected to an initial screening
using keywords ‘low bispectral index’, ‘intraoperative hypotension’ and ‘low minimum alveolar concentration’ according to the PRISMA
Flow diagram (2009). After a full-text review, appropriate studies were finally included in our meta-analysis. All statistical analyses were
performed using the R programme 3.3.2 and meta packages.
Results: Three retrospective cohort studies were included in the meta-analysis. The total number of subjects in the triple low and non-triple
low groups was 29,402 and 17,428, respectively; the sample size was 46,830. We derived a hazard ratio (HR) of 1.09 [95% confidence
interval (CI), 1.07–1.11)] for the fixed effect model and of 1.30 (95% CI, 1.04–1.07) for the random effect model. In the analysis of
heterogeneity among the three studies, I2=95% was obtained (P<0.01). Thus, the values obtained from the random effect model were
used; HR was 1.30 for the triple low group, indicating a 30% increase in the overall 30-day mortality.
Conclusion: The present study demonstrated that patients exposed to the triple low state exhibit higher 30-day mortality rates than those
not exposed to the triple low state.

Keywords: Hypotension, bispectral index, anaesthesia


Cerrahi Süresince Düşük Kan Basıncı, Düşük Bispektral İndeks ve Anestetiğin Düşük Minimum Alveolar Seviyesinin Postoperatif 30 Günlük Mortalite ile İlişkisi: Sistemik bir Derleme ve Meta-Analiz

Tak Kyu Oh1, Young Mi Park2, In Ae Song1, Sang Hon Park3
1Seoul National University Bundang Hastanesi Anesteziyoloji ve Ağrı Anabilim Dalı, Seongnam, Kore
2Seul Ulusal Üniversitesi Bundang Hastanesi Tıbbi Araştırma Araştırma Merkezi, 82, Gumi-ro 173 Beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Kore
3Sheikh Khalifa Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi Bölümü, Ras Al Khaimah, Birleşik Arap Emirlikleri

Amaç: Üçlü düşük değerler durumu [cerrahi boyunca düşük ortalama kan basıncı, düşük bispektral indeks (BIS) ve düşük minimum
alveolar seviyesi (MAC)] klinik uygulamada tartışmalı bir konudur. Daha önce yapılmış olan retrospektif çalışmalarda
üçlü düşük değerler durumu ile postoperatif 30 günlük mortalite arasındaki ilişki hakkında farklı sonuçlar ortaya koyulmuştur. Bu
çalışma üçlü düşük değerler durumunun postoperatif 30 günlük mortalite üzerindeki etkilerini inceleyen önceki çalışmaların sistematik
bir derlemesi ve aynı zamanda önceki çalışmalara göre daha geniş bir örneklemle yapılan bir meta-analizdir.
Yöntemler: 27 Mart 2017 itibariyle PubMed veri tabanında bulunan ilgili makaleleri araştırıldı ve üçlü ve üçlü olmayan düşük
değerli grupları postoperatif 30 günlük mortalite açısından karşılaştıran çalışmalar dahil edildi. Belirlenen çalışmalar ilk olarak,
PRISMA akış şemasına (2009) göre, ‘düşük bispektral indeks’, ‘intraoperatif hipotansiyon’ ve ‘düşük minimum alveolar seviyesi’
anahtar sözcüklerini kullanarak tarandı. Tüm metin incelendikten sonra, uygun çalışmalar meta-analizimize alındılar. Tüm istatiksel
analizler R 3.3.2 programı ve meta paketler kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Meta-analize üç retrospektif kohort çalışma dahil edildi. Üçlü düşük değerler grubu ve üçlü-olmayan düşük değerler grubundaki
toplam denek sayısı sırasıyla 29,402 ve 17,428 idi. Örneklem büyüklüğü 46,830 idi. Risk oranı (hazard ratio, HR) sabit etki modeli
için 1.09 [%95 güven aralığı (CI), 1,07-1,11)] ve rasgele etki modeli için 1.30 (%95 CI, 1,04-1,07) olarak hesaplandı. Üç çalışma
arasındaki heterojenlik analizinde I2=%95 olarak bulundu (p<0,01). Böylece, rasgele etki modelinden elde edilen değerler kullanıldı. Üçlü düşük değerler grubu için HR 1.30 olarak bulundu. Bu da toplam 30 günlük mortalitede %30’luk bir artışı göstermektedir.
Sonuç: Mevcut çalışma, üçlü düşük değerler durumu olan hastaların, üçlü düşük değerler durumu olmayanlara göre, daha yüksek 30-günlük mortalite oranları sergilediklerini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Hipotansiyon, bispektral indeks, anestezi


Tak Kyu Oh, Young Mi Park, In Ae Song, Sang Hon Park. Association of Low Blood Pressure, Low Bispectral Index and Low Minimum Alveolar Concentration of Anaesthetic during Surgery with Postoperative 30-day Mortality: A Systemic Review and Meta-Analysis. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(6): 346-352

Corresponding Author: In Ae Song, South Korea


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar