Efficacy and Safety of Using High-Flow Nasal Oxygenation in Patients Undergoing Rapid Sequence Intubation [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(6): 335-339 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.47048  

Efficacy and Safety of Using High-Flow Nasal Oxygenation in Patients Undergoing Rapid Sequence Intubation

Santi Maurizio Raineri, Andrea Cortegiani, Giuseppe Accurso, Claudia Procaccianti, Filippo Vitale, Sabrina Caruso, Antonino Giarrjatano, Cesare Gregoretti
Department of Biopathology and Medical Biotechnologies (DIBIMED), Section of Anesthesia, Analgesia, Intensive Care and Emergency, Policlinico Paolo Giaccone, University of Palermo, Palermo, Italy

Objective: To assess the efficacy and safety of high-flow nasal oxygen (HFNO) therapy in patients undergoing rapid sequence intubation (RSI) for emergency abdominal surgery.
Methods: HFNO of 60 L.min−1 at an inspiratory oxygen fraction of 1 was delivered 4 min before laryngoscopy and maintained until the patient was intubated, and correct intubation was verified by the appearance of the end-tidal CO2 (EtCO2) waveform. Transcutaneous oxygenation (SpO2), heart rate and non-invasive mean arterial pressure were monitored at baseline (T0), after 4 min on HFNO (T1) and at the time of laryngoscopy (T2) and endotracheal intubation (ETI) (T3). An SpO2 of <3% from baseline was recorded at any sampled time. The value of EtCO2 at T3 was registered after two mechanical breaths. The apnoea time was defined as the time from the end of propofol injection to ETI. RSI was performed with propofol, fentanyl and rocuronium.
Results: Forty-five patients were enrolled. SpO2 levels showed a statistically significant increase at T1, T2 and T3 compared with those at T0 (p<0.05); median SpO2% (interquartile range) was 97% (range, 96%-99%) at T0, 99% (range, 99%-100%) at T1, 99% (range, 99%-100%) at T2 and 99% (range, 99%-100%) at T3. Minimal SpO2 was 96%; no patient showed an SpO2 of <3% from baseline; mean EtCO2 at the time of ETI was 36±4 mmHg. Maximum apnoea time was 12 min.
Conclusion: HFNO is an effective and safe technique for pre-oxygenation in patients undergoing rapid sequence induction of general anaesthesia for emergency surgery.

Keywords: Rapid sequence intubation, pre-oxygenation, high-flow nasal oxygen therapy


Hızlı Ardışık Entübasyon Uygulanan Hastalarda Yüksek-Akımlı Nazal Oksijenasyonun Etkinliği ve Güvenliği

Santi Maurizio Raineri, Andrea Cortegiani, Giuseppe Accurso, Claudia Procaccianti, Filippo Vitale, Sabrina Caruso, Antonino Giarrjatano, Cesare Gregoretti
Biyopatoloji ve Tıbbi Biyoteknoloji Anabilim Dalı Anestezi Bölümü, Analjezik, Yoğun Bakım ve Acil Durum Bölümü, Policlinico Paolo Giaccone, Palermo Üniversitesi, Palermo, İtalya

Amaç: Bu çalışmanın amacı acil abdominal cerrahi için hızlı ardışık entübasyon (HAE) uygulanan hastalarda yüksek akımlı nazal oksijen
(YANO) tedavisinin etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmektir.
Yöntemler: Bir değerinde inspiratuar oksijen fraksiyonunda 60 L min−1 YANO laringoskopi öncesi 4 dakika boyunca verildi ve hasta entübe edilene kadar devam edildi. Soluk sonu CO2 (EtCO2) dalga biçimi görünümüyle doğru entübasyon onaylandı. Transkutanöz
oksijenasyon (SpO2), kalp atım hızı ve non-invaziv ortalama arteryel basınç başlangıçta (T0), YANO’un 4. dakikasında (T1),
ve laringoskopi (T2) ve endotrakeal entübasyon (ETE) (T3) sırasında izlendi. %3’ün altındaki SpO2 başlangıç değeri herhangi bir
örnekleme zamanında kaydedildi. T3’deki EtCO2 değeri iki mekanik solunum sonrasında kaydedildi. Propofol enjeksiyonunun
sonundan ETE’ye kadar geçen süre apne süresi olarak tanımlandı. HAE propofol, fentanil ve rokuronyum ile yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya 45 hasta dahil edildi. SpO2 seviyelerinde T1, T2 ve T3’de T0’a göre istatiksel olarak anlamlı bir artış gözlendi
(p<0,05). Medyan SpO2 yüzdesi (çeyrekler arası aralık) T0’da %97 (aralık, %96-%99), T1’de %99 (aralık, %99-%100), T2’de %99
(aralık, %99-%100) ve T3’de %99 (aralık, %99-%100) olarak bulundu. Minimal SpO2 değeri %96 idi. Başlangıç değerinden itibaren hiçbir hastada %3’ün altında SpO2 değeri gözlenmedi. ETE uygulanırken EtCO2 ortalama değeri 36±4 mmHg olarak bulundu. Maksimum apne süresi 12 dakikaydı.
Sonuç: YANO, acil cerrahi için genel anestezi hızlı ardışık indüksiyonu uygulanan hastalarda pre-oksijenasyon için etkili ve güvenli bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Hızlı ardışık entübasyon, pre-oksijenasyon, yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi


Santi Maurizio Raineri, Andrea Cortegiani, Giuseppe Accurso, Claudia Procaccianti, Filippo Vitale, Sabrina Caruso, Antonino Giarrjatano, Cesare Gregoretti. Efficacy and Safety of Using High-Flow Nasal Oxygenation in Patients Undergoing Rapid Sequence Intubation. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(6): 335-339

Corresponding Author: Andrea Cortegiani, Italy


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar