Comparison of Dexmedetomidine Versus Ketamine-Propofol Combination for Sedation in Cataract Surgery [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 84-90 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.45220  

Comparison of Dexmedetomidine Versus Ketamine-Propofol Combination for Sedation in Cataract Surgery

Özgür Yağan1, Refika Hande Karakahya2, Nilay Taş1, Ahmet Küçük3
1Department of Anaesthesiology, Ordu University, Ordu, Turkey
2Department of Ophthalmology, Ordu University, Ordu, Turkey
3Department of Anaesthesiology, Harran Eylül University, Sanliurfa, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study is to compare the sedative properties and haemodynamic and respiratory effects of dexmedetomidine and a ketamine-propofol combination (ketofol), which are expected to have minimal effects on spontaneous breathing.
METHODS: Sixty patients were enrolled in this prospective randomised study. Patients were divided into 2 groups according to the administration of dexmedetomidine (Group D) and ketofol (Group K). Target sedation level was determined as a Ramsay Sedation Score of 3. In Group D, 0.5 mcg kg-1 dexmedetomidine was administered via intravenous route in 10 minutes versus 0.125 mL kg-1 of a solution containing 200 mg propofol and 100 mg ketamine in Group K. Haemodynamic and respiratory effects, postoperative awakening time, analgesic properties and satisfaction levels of the patients and surgeon were assessed.
RESULTS: There was a statistically significant decrease in mean arterial pressures following drug administration compared to initial measurements in both groups. However, there was a statistically significant decrease in heart rate only in Group D. There was no significant difference between the two groups regarding respiratory rate and protection of spontaneous respiration. Although the time for Aldrete score to be 9 was 16.1 minutes for Group K, it was 24.9 minutes for Group D, and this difference was statistically significant (p<0.01). There was no significant difference between the two groups regarding adverse effects, pain scores and satisfaction levels of the patients and surgeon.
CONCLUSION: Compared to dexmedetomidine, at similar sedation levels, sedation provided by ketofol enables satisfactory analgesia. Moreover, ketofol has a more rapid onset of action and a shorter recovery period from anaesthesia without causing significant haemodynamic or respiratory adverse effects.

Keywords: Dexmedetomidine, ketofol, sedation, cataract surgery


Katarakt Cerrahisinde Deksmedetomidin ve Ketamin-Propofol Sedasyonunun Karşılaştırılması

Özgür Yağan1, Refika Hande Karakahya2, Nilay Taş1, Ahmet Küçük3
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

AMAÇ: Çalışmamızda katarakt cerrahisinde, spontan solunum üzerine minimal etkilerinin olması beklenen anestetik ilaçlardan deksmedetomidin ile ketamin-propofol kombinasyonunu (ketofol), sedasyon özellikleri, hemodinamik ve solunumsal etkileri açısından karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: : Randomize, prospektif olarak planlanan çalışmamıza 60 hasta dâhil edildi. Hastalar deksmedetomidin (Grup D) ve ketofol (Grup K) uygulanmak üzere iki gruba ayrıldı. Hedef sedasyon seviyesi Ramsay sedasyon skoru: 3 olarak belirlendi. Grup D’de 0,5 mcg kg-1 deksmedetomidin, Grup K’da ise 200 mg propofol ve 100 mg ketamin içeren solüsyondan 0,125 mL kg-1 iv olarak 10 dk içerisinde uygulandı. Hemodinamik ve solunum üzerine etkiler, postoperatif uyanma zamanı, analjezi özellikleri, hasta ve cerrah memnuniyeti değerlendirildi.
BULGULAR: Her iki grupta da ortalama arter basınçları ilaç uygulamaları sonrası başlangıç ölçümlerine oranla anlamlı bir azalma gösterdi. Kalp atım hızı ise sadece Grup D’de anlamlı olarak azaldı. Solunum sayısı ve spontan solunumun korunması açısından iki grup arasında fark yoktu. Aldrete puanının 9 olma zamanı Grup K’da 16,1 dk iken Grup D’de 24,9 dk idi ve aralarındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıydı (p<0,01). Yan etkiler, ağrı skorları, hasta ve cerrah memnuniyeti açısından gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu.
SONUÇ: Çalışmamız sonucunda ketofol ile oluşturulan sedasyonun deksmedetomidinle karşılaştırıldığında, benzer sedasyon seviyesinde yeterli analjezi sağladığını ve hemodinamik ve solunumsal açıdan önemli bir yan etkiye yol açmaksızın daha kısa etki başlangıcı ve daha kısa derlenme süresine sahip olduğunu tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Deksmedetomidin, ketofol, sedasyon, katarakt cerrahisi


Özgür Yağan, Refika Hande Karakahya, Nilay Taş, Ahmet Küçük. Comparison of Dexmedetomidine Versus Ketamine-Propofol Combination for Sedation in Cataract Surgery. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 84-90

Corresponding Author: Özgür Yağan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar