Effect of Pre-Emptive Paracetamol Infusion on Postoperative Analgesic Consumption in Children Undergoing Elective Herniorrhaphy [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(3): 197-200 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.43765  

Effect of Pre-Emptive Paracetamol Infusion on Postoperative Analgesic Consumption in Children Undergoing Elective Herniorrhaphy

Ana Cicvaric1, Dalibor Divkovic2, Ozana Katarina Tot1, Slavica Kvolik3
1Department of Anesthesiology, Resuscitation, and ICU, Osijek University Hospital, Osijek, Croatia
2Department of Pediatric Surgery, Osijek University Hospital, Osijek, Croatia
3Faculty of Medicine, University of Osijek, Osijek, Croatia

Objective: Studies have suggested that pre-emptive analgesia may decrease postoperative pain and opioid consumption. This study was undertaken to determine whether pre-emptive analgesia reduces postoperative pain and total paracetamol and opioid consumption in children undergoing herniorrhaphy.
Methods: In this retrospective study, medical records were analysed before and after the pre-emptive analgesia regimen was introduced. Demographic data, perioperative drug consumption and discharge time were recorded. In the first group, no pre-emptive analgesia (NA; year, 2011; n=60) was given and in the second group, the pre-emptive analgesia (PA) paracetamol 10-15 mg kg-1 was given intravenously in the surgical ward at least 1 h before the surgical procedure (year 2013; n=60). Postoperative pain determining supplemental pain medications was scored using a Faces Pain Scale or visual analogue scale. Total paracetamol and opioid consumption during 24 perioperative hours was registered for all patients. The statistical analysis was performed using t test and Chi-square test.
Results: The mean age of children was 69.6±49.9 and 58.7±32.4 months (p=0.157), and the mean body mass index (BMI) was 18.3±8.8 kg m-2 and 16.4±3.7 kg m-2 (p=0.125) in the NA and PA groups, respectively. Total paracetamol consumption was 1157.8±908.8 mg vs. 983.0±536.4 mg (p=0.202), and the total opioid consumption was 5.8±4.7 in the NA group and 7.0±4.6 morphine equivalents in the PA group (p=0.160). No differences in the discharge time between the groups were observed (2.1±0.3 vs. 2.0±0.3 days, p=0.13).
Conclusion: PA was proven to be efficient in the terms of postoperative pain control but did not reduce the overall analgesic drug consumption in the children undergoing elective herniorrhaphy. Multimodal pain treatment may decrease the consumption of analgesic drugs.

Keywords: Pain, postoperative, paracetamol, analgesics, herniorrhaphy, outcome


Elektif Herniyorafi Ameliyatı Olan Çocuklarda Preemptif Parasetamol İnfüzyonunun Postoperatif Analjezik Tüketimine Etkisi

Ana Cicvaric1, Dalibor Divkovic2, Ozana Katarina Tot1, Slavica Kvolik3
1Department of Anesthesiology, Resuscitation, and ICU, Osijek University Hospital, Osijek, Croatia
2Department of Pediatric Surgery, Osijek University Hospital, Osijek, Croatia
3Faculty of Medicine, University of Osijek, Osijek, Croatia

Amaç: Yapılan çalışmalara göre, preemptif analjezi postoperatif ağrıyı ve opioid tüketimini azaltabilmektedir. Bu çalışma, herniyorafi geçiren çocuklarda preemptif analjezinin postoperatif ağrıyı ve toplam parasetamol ve opioid kullanımını azaltıp azaltmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntemler: Bu retrospektif çalışmada, preemptif analjezi rejimi öncesi ve sonrasındaki tıbbi kayıtlar analiz edildi. Demografik veriler, perioperatif ilaç tüketimi ve taburculuk zamanı kaydedildi. İlk gruba preemptif analjezi verilmedi (NA; 2011 yılı; n=60). İkinci gruba preemptif analjezi (PA) olarak parasetamol 10-15 mg kg-1 cerrahi işlemden en az 1 saat önce ameliyathanede intravenöz olarak verildi (2013 yılı; n=60). Faces Ağrı Skalası veya vizüel analog skalası kullanılarak postoperatif ağrı değerlendirildi. Perioperatif 24 saat boyunca tüm hastaların toplam parasetamol ve opioid tüketimi kaydedildi. İstatiksel analizler t-test ve ki-kare testi kullanılarak yapıldı.
Bulgular: NA ve PA gruplarında, çocukların ortalama yaşları sırasıyla 69,6±49,9 ve 58,7±32,4 ay (p=0,157) ve ortalama vücut kitle indeksleri (VKİ) sırasıyla 18,3±8,8 kg m-2 ve 16,4±3,7 kg m-2 (p=0,125) olarak bulundu. Toplam parasetamol tüketimi 1157,8±908,8 mg ve 983,0±536,4 mg (p=0,202) idi. Toplam opioid tüketimi NA grubunda 5,8±4,7 olarak bulunurken, PA grubunda morfin dengi ilaç kullanımı ise 7,0±4,6 olarak tespit edildi (p=0,160). Her iki grup arasında taburculuk zamanı açısından anlamlı bir fark izlenmedi (2,1±0,3 ve 2,0±0,3 gün, p=0,13).
Sonuç: Elektif herniyorafi ameliyatı geçiren çocuklarda, PA’nın etkinliği postoperatif ağrı kontrolü açısından kanıtlanmış olsa da, genel analjezik ilaç tüketiminde azalma sağlamamıştır. Multimodal ağrı tedavisi ile analjezik ilaç kullanımı azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, postoperatif, parasetamol, analjezikler, herniyorafi, sonuç


Ana Cicvaric, Dalibor Divkovic, Ozana Katarina Tot, Slavica Kvolik. Effect of Pre-Emptive Paracetamol Infusion on Postoperative Analgesic Consumption in Children Undergoing Elective Herniorrhaphy. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(3): 197-200

Corresponding Author: Ana Cicvaric, Croatia


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar