Predictive Value of Brain Arrest Neurological Outcome Scale (BrANOS) on Mortality and Morbidity After Cardiac Arrest [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(6): 295-300 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.38802  

Predictive Value of Brain Arrest Neurological Outcome Scale (BrANOS) on Mortality and Morbidity After Cardiac Arrest

Cengiz Şahutoğlu1, Mehmet Uyar1, Kubilay Demirağ1, Hasan İsayev2, Ali Reşat Moral1
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey
2Department of Radiology, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey

Objective: There are several prediction scales and parameters for prognosis after a cardiac arrest. One of these scales is the brain arrest neurological outcome scale (BrANOS), which consists of duration of cardiac arrest, Glasgow Coma Scale score and Hounsfield unit measured on cranial computed tomography (CT) scan. The objective of this study is to investigate the effectiveness of BrANOS on predicting the mortality and disability after a cardiac arrest.
Methods: We retrospectively investigated cardiac arrest patients who were hospitalized in our intensive care unit (ICU) within a 3-year period. Inclusion criteria were age over 18 years old, survival of more than 24 hours after cardiac arrest and availability of cranial CT. We recorded the age, sex, diagnosis, duration of cardiac arrest and hospital stay, mortality, Glasgow Outcome Score (GOS) and BrANOS score. The primary endpoint of the study was to establish the relationship between mortality and BrANOS score in patients who survived for more than 24 hours after a cardiac arrest. The secondary endpoint of the study was to determine the 2-year life expectancy and GOS after cardiac arrest.
Results: The mean age of the patients was 57±17 years (33 females, 67 males). ICU mortality rate was 57%. The BrANOS mean score was 10.3±3.2. There was a significant difference between survivors and non-survivors in terms of the BrANOS score (8.8±3.2 vs. 11.6±2.7; p<0.001). BrANOS reliably predicted the survival with a ROC area under the curve of 0.733. The scale of >14 predicted death with 100% accuracy. All the patients without disability had a BrANOS score of <10. The BrANOS score also correlated well with GOS (p<0.001). The 2-year life expectancy rate was 31% in patients who survived more than 24 hours after a cardiac arrest.
Conclusion: In this study, we demonstrated that BrANOS provided reliable data for prognostic evaluation after a cardiac arrest.

Keywords: Cardiac arrest, Glasgow Outcome Scale, multidetector computerized tomography, morbidity


Kardiyak Arrest Hastalarında Brain Arrest Neurological Outcome Scale (BrANOS) ile Mortalite ve Morbidite Tahmini

Cengiz Şahutoğlu1, Mehmet Uyar1, Kubilay Demirağ1, Hasan İsayev2, Ali Reşat Moral1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Kardiyak arrest sonrası prognoz tahmini için çeşitli skorlama sistemleri ve parametreler mevcuttur. Bu skorlama sistemlerinden bir tanesi olan BrANOS (Brain Arrest Neurological Outcome Scale); kardiyak arrest süresi, Glasgow koma skala puanı ve kranial bilgisayarlı tomografide (BT) ölçülen Hounsfield Ünitesi’nden oluşur. Bu çalışmanın amacı kardiyak arrest sonrası mortalite ve morbidite üzerine BrANOS’un etkinliğini araştırmaktır.
Yöntemler: Üç yıl boyunca Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatan kardiyak arrest hastaları retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya alınma kriterleri hastanın 18 yaşından büyük olması, kranial BT çekilmesi ve arrest sonrası 24 saatten fazla hayatta kalması idi. Yaş, cinsiyet, tanı, kardiyak arrest süresi, hastanede kalış, mortalite, Glasgow sonuç skoru (GSS) ve BrANOS puanı kaydedildi. Çalışmanın birincil sonlanım noktası kardiyak arrest sonrası 24 saatten fazla hayatta kalan hastalarda BrANOS puanı ile mortalite arasındaki ilişkiyi saptamaktır. İkincil sonlanım noktaları ise arrest sonrası iki yıllık yaşam beklentisini ve GSS’u belirlemektir.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 57±17 yıl (33 kadın, 67 erkek) idi. Yoğun Bakım Ünitesi mortalitesi %57 iken; ortalama BrANOS puanı 10,3±3,2 idi. Hayatta kalan ve ölenler arasında BrANOS skoru açısından anlamlı fark vardı (8,8±3,2’ye karşı 11,6±2,7; p<0,001). ROC analizi ile BrANOS için eğri altındaki alan 0,733 olarak saptandı. BrANOS değerinin >14 olması %100 doğrulukla mortaliteyi öngördü. Nörolojik sekelsiz tüm hastalar onun altında BrANOS değerine sahipti. BrANOS değeri ile GSS istatiksel olarak ilişkili bulundu (p<0,001). Arrest sonrası 24 saat hayatta kalan hastalarda iki yıllık yaşam beklentisi ise %31’di.
Sonuç: Bu çalışma BrANOS’un kardiyak arrest sonrası prognozun tahminde güvenilir veriler sağladığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak arrest, Glaskow Sonuç Skalası, çok kesitli bilgisayarlı tomografi, morbidite


Cengiz Şahutoğlu, Mehmet Uyar, Kubilay Demirağ, Hasan İsayev, Ali Reşat Moral. Predictive Value of Brain Arrest Neurological Outcome Scale (BrANOS) on Mortality and Morbidity After Cardiac Arrest. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(6): 295-300

Corresponding Author: Cengiz Şahutoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar