Comparison of the Macintosh and Airtraq Laryngoscopes in Endotracheal Intubation Success [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(3): 181-187 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.38278  

Comparison of the Macintosh and Airtraq Laryngoscopes in Endotracheal Intubation Success

Tuna Ertürk1, Süleyman Deniz2, Fatih Şimşek3, Tarık Purtuloğlu1, Ercan Kurt1
1Gulhane Military Medical Academy,department Of Anaesthesiology, Ankara
2Gulhane Military Medical Academy, Haydarpasa Training Hospital, Department Of Anaesthesiology, Istanbul
3Ardahan Military Hospital, Department Of Anaesthesiology, Ardahan

INTRODUCTION: Endotracheal intubation of patients is an effective method for controlling airway and breathing. However, laryngoscopy and endotracheal intubation is not easy in every case. There is a recent abundance of equipment used for controlling ventilation and intubation. Airtraq is one of those equipments. In this study, our main objective is to compare the success rates of the Airtraq and Macintosh (direct and classic) laryngoscopes in endotracheal intubation.
METHODS: In this single-center, prospective, randomized, clinical study was performed on 80 patients who were operated under general anesthesia, ASA I-II, 18-65 years old. Patients were intubated using two different endotracheal intubation tools. Group A was intubated using the Macintosh (direct and classic) laryngoscope, meanwhile Group B was intubated using the Airtraq laryngoscope. Patients’ snoring complaints, modified Mallampati scores, sternomental distances, thyromental distances, interincisor distance measurements and Cormack-Lehane (C-L) laryngoscopic classification, upper lip bite test results, intubation time, number of intubation attempts, maneuvers and techniques used for facilitating intubation and complications arising from intubation were recorded.
RESULTS: There was a statistically significant difference between the groups in terms of C-L scores (p=0.041). In all, 8 patients in the Macintosh group, and 2 patients in the Airtraq group were C-L grade III. In intubation of the Airtraq group, only 3 patients required facilitating techniques, meanwhile in intubation of the Macintosh group 15 patients we had to use one or more facilitating maneuver. The rate of Mallampati scoring “difficult” was 4/6 in the Macintosh and 2/11 in Airtraq laryngoscopy groups (p=0.553).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In cases with seemingly difficult intubations, we believe the Airtraq laryngoscope has an advantage over the Macintosh laryngoscope, owing to its better view of the oropharyngeal and glottic areas in addition to facilitating intubation in patients with limited head extension.

Keywords: Airtraq, laryngoscope, intubation success


Airtraq Laringoskop ve Macintosh Laringoskop ile Gerçekleştirilen Endotrakeal Entübasyon Başarısının Karşılaştırılması

Tuna Ertürk1, Süleyman Deniz2, Fatih Şimşek3, Tarık Purtuloğlu1, Ercan Kurt1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servisi, İstanbul, Türkiye
3Ardahan Asker Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servisi, Ardahan, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Anestezi uygulanacak hastanın endotrakeal entübasyonu, havayolu ve solunumun kontrol edilebilmesi için en etkin yöntemdir. Laringoskopi ve endotrakeal entübasyon her vakada aynı kolaylıkla gerçekleştirilememektedir. Son zamanlarda, ventilasyon ve entübasyon için kullanılan ekipmanlarda çeşitlilik artmıştır. Airtraq da bu ekipmanlardan bir tanesidir. Biz bu çalışmada, Airtraq laringoskop ile Macintosh (doğrudan, klasik) laringoskopun gerçekleştirilen endotrakeal entübasyon başarısını karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu tek merkezli prospektif, randomize, klinik çalışma, genel anestezi altında ameliyat olan, 18-65 yaş arası, Amerikan Anesteziyolojistler Derneği (ASA) risk grubu I-II olan ve araştırmaya dahil olmayı kabul eden 80 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Hastalar iki farklı endotrakeal entübasyon aracı kullanılarak entübe edildi. Grup A’da Macintosh (direk, klasik) laringoskop, Grup B’de Airtraq laringoskop ile endotrakeal entübasyon işlemi uygulandı. Hastaların horlama şikayetleri, Modifiye Mallampati skorları, Sternomental mesafe, Tiromental mesafe ve İnterinsizör mesafe ölçümleri, Cormack ve Lehane (C-L) laringoskopik sınıflaması ve üst dudak ısırma testi sonuçları ile entübasyon süresi, entübasyonun kaç denemede yapıldığı, entübasyon için ihtiyaç duyulan kolaylaştırıcı manevralar ve teknikler ve entübasyona bağlı gelişen komplikasyonlar kaydedildi.
BULGULAR: C-L skorları açısından gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmiştir (p=0,041). Macintosh laringoskop grubunda 8 hasta, Airtraq laringoskop grubunda 2 hasta C-L grade III olarak tespit edildi. Airtraq laringoskop grubundaki hastaların entübasyonu sırasında yalnızca 3 hasta da kolaylaştırıcı manevralardan birini kullandık. Macintosh laringoskop grubunda 15 hastada, bir veya daha fazla kolaylaştırıcı manevra kullanılarak entübasyon gerçekleştirildi. Mallampati skoru ile zor entübasyon öngörülen hastalarda zor entübasyonla karşılaşma oranı Macintosh laringoskop grubunda 4/6 iken Airtraq laringoskop grubunda 2/11 olarak gerçekleşti (p=0,553).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Zor entübasyon düşünülen olgularda, daha iyi orofarinks ve glottis görüntüsü elde ediliyor olması ve baş ekstansiyonunda kısıtlılığı olan hastalarda da başarılı entübasyon sağlaması özellikleri ile Airtraq laringoskopun Macintosh laringoskopa üstünlük sağladığı kanısına vardık.

Anahtar Kelimeler: Airtraq, laringoskop, entübasyon başarısı


Tuna Ertürk, Süleyman Deniz, Fatih Şimşek, Tarık Purtuloğlu, Ercan Kurt. Comparison of the Macintosh and Airtraq Laryngoscopes in Endotracheal Intubation Success. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(3): 181-187

Corresponding Author: Tuna Ertürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar