Radiological Evaluation of the Line Between the Crista Iliaca (Tuffier’s line) in Elderly Patients [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(3): 149-153 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.35761  

Radiological Evaluation of the Line Between the Crista Iliaca (Tuffier’s line) in Elderly Patients

Burcu Özalp Horsanalı1, Zeki Tuncel Tekgül1, Murat Yaşar Özkalkanlı1, Zehra Hilal Adıbelli2, Özgür Esen2, Fulya Yılmaz Duran1
1Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Izmir Bozyaka Training And Research Hospital, Izmir, Turkey
2Epartment Of Radiology, İzmir Bozyaka Training And Research Hospital, İzmir Tukey

INTRODUCTION: Tuffier’s line is defined as the line connecting the highest points of both iliac crests, which generally passes through either the body of the fourth lumbar vertebra or the intervertebral space between fourth and fifth vertebrae. In this study, we assessed the radiological correlation of the level of Tuffier’s line with changes in age and sex.
METHODS: In this study, antero–posterior pelvic X-rays of 590 patients aged 18 and older were retrospectively analyzed. It is revealed that Tuffier’s line crosses the vertebral column at one of three levels, which are the L4 vertebral body, L4-L5 vertebral interspace and L5 vertebral body. Patients’ sex, age and vertebral level of the Tuffier’s line were recorded. Data was analyzed using the chi-square test.
RESULTS: The assessment of the X-rays of 317 female patients showed that Tuffier’s Line passes through the L4 vertebral body in 115 (37.8%), through the L4-L5 intervertebral space in 126 (40%) and through the L5 vertebral body in 76 (22.2%) patients. A Tuffier’s line passing through the level of the L5 vertebral body was found to be statistically significant in female patients (p=0.00). No significant relevance was found between male gender and the level of Tuffier’s line in 273 male patients. It is found that the height of the vertebral levels that Tuffier’s line crosses does not correlate with mean age of the groups (p=0.939).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It should be considered that Tuffier’s line can cross at vertebral levels other than anticipated. The level of Tuffier’s line should be precisely determined with supplementary radiological methods, such as AP pelvic X-ray in addition to physical examination, to reduce the complications in association with regional anesthesia and to achieve sensorial block levels sufficient to sustain a comfortable surgery, particularly in female patients who carry higher cardiac and respiratory risks.

Keywords: Tuffier’s line, crista iliac, age, sex


Krista İliakalar Arası Çizginin (Tuffier Çizgisi) İleri Yaş Hastalarda Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Burcu Özalp Horsanalı1, Zeki Tuncel Tekgül1, Murat Yaşar Özkalkanlı1, Zehra Hilal Adıbelli2, Özgür Esen2, Fulya Yılmaz Duran1
1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
2zmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tuffier çizgisi, her iki iliak kristanın en yüksek noktalarını birleştiren, genellikle 4. lomber vertebranın gövdesi veya 4 ve 5. lomber vertebralar arasından geçen çizgidir. Bu çalışmada yaş ve cinsiyetteki değişimlerle Tuffier çizgisinin seviyesi arasındaki korelasyon radyolojik olarak değerlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada antero-posterior pelvis grafisi kayıtları olan 18 yaş ve üstü 590 hasta retrospektif olarak incelendi. Grafilerde Tuffier çizgisinin vertebra kolonuyla kesiştiği noktalar L4 vertebra korpusu, L4-5 intervertebral aralık, L5 vertebra korpusu olarak belirlendi. Hastaların cinsiyetleri, yaşları ve Tuffier çizgisinin geçtiği vertebra seviyeleri kaydedildi. Veriler ki-kare testi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmada 317 kadın hastanın 115’inde (%37,8) Tuffier çizgisinin L4 vertebra korpusu, 126’sında (%40) L4-5 intervertebral aralık, 76’sında (%22,2) L5 vertebra korpusu seviyesinden geçtiği görüldü. Tuffier çizgisinin L5 vertebra korpusu seviyesinden geçmesinin kadın hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p=0,00). 273 Erkek hastada cinsiyet ile Tuffier çizgisi seviyesi arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Çalışmada her bir dekadlık yaş grubu için Tuffier çizgisinin geçtiği vertebra seviyeleri ile, grupların ortalama yaşının yüksekliği arasında anlamlı korelasyon olmadığı saptandı (p=0,939).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tuffier çizgisinin geçtiği vertebra seviyesinin yaş ve cinsiyet gibi faktörlere bağlı olarak kabul edilen noktadan farklı seviyelerden geçebileceği akılda tutulmalıdır. Özellikle kalp ve solunum sistemi yönünden yüksek riskli kadın hastalarda rejyonal anestezi uygulamasına bağlı gelişecek komplikasyon riskini azaltmak ve cerrahi uygulanmasına olanak sağlayacak spinal blok seviyesini elde etmek için Tuffier çizgisinin seviyesi, fizik muayenenin yanı sıra AP pelvis grafisi gibi radyolojik bir tetkikle kesin olarak belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tuffier çizgisi, krista iliaka, yaş, cinsiyet


Burcu Özalp Horsanalı, Zeki Tuncel Tekgül, Murat Yaşar Özkalkanlı, Zehra Hilal Adıbelli, Özgür Esen, Fulya Yılmaz Duran. Radiological Evaluation of the Line Between the Crista Iliaca (Tuffier’s line) in Elderly Patients. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(3): 149-153

Corresponding Author: Burcu Özalp Horsanalı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar