Comparison of Sugammadex versus Neostigmine Costs and Respiratory Complications in Patients with Obstructive Sleep Apnoea [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(6): 387-395 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.35682  

Comparison of Sugammadex versus Neostigmine Costs and Respiratory Complications in Patients with Obstructive Sleep Apnoea

Dilek Yazıcıoğlu Ünal1, İlkay Baran1, Murad Mutlu2, Gülçin Ural1, Taylan Akkaya1, Onur Özlü1
1The Ministry of Health Dışkapı Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
2The Ministry of Health Dışkapı Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, ENT Clinic, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: To compare sugammadex and neostigmine regarding the efficacy in reversing rocuronium-induced neuromuscular block, the incidence of post-operative respiratory complications and costs in patients undergoing surgery for the treatment of obstructive sleep apnoea (SA).
METHODS: After obtaining ethical approval and patient consent, 74 patients in ASA physical status I or II were randomised into two groups to receive 2-mg kg−1 sugammadex (Group S) or 0.04-mg kg−1 neostigmine+0.5-mg atropine (Group N). Groups were compared regarding time to TOF (train-of-four) 0.9, operating room time, post-anaesthesia care unit (PACU) stay, post-operative respiratory complications, costs related to neuromuscular block reversal and follow-up and treatment complications.
RESULTS: Patient demographics, anaesthesia, surgical data and total rocuronium doses were similar between groups. Time to TOF 0.9 was shorter for group S [Group N: 8 (5–18) min; Group S: 2 (1.5–6) min (p<0.001)]. Operating room time [Group S: 72.4±14.3 min; Group N: 96.6±22.8 min (p<0.001)] and PACU stay [Group S: 22.9±10.1 dk; Group N: 36.3±12.6 dk (p<0.001)] were also shorter in Group S. After extubation, desaturation was observed in 12 (32.4%) patients in group N and in 4 (8%) patients in group S (p=0.048). In group N, three patients were reintubated; there were eight (21.6%) unplanned intensive care unit (ICU) admissions. There was one unplanned ICU admission in group S. Negative pressure pulmonary oedema was observed in one patient in group N. The results regarding costs were as follows: the cost of staff anaesthesia doctor was 0.392 TL per min and the cost of nurse anaesthetist was 0.244 TL per min. The reversal cost was higher in the sugammadex group (vial cost 98.14 TL) than that in the neostigmine group (ampoule cost 0.27 TL; total 6147.88 TL vs. 3569.5 TL); however, the total follow-up and complication treatment cost were lower in group S than those in group N (199.5 TL vs. 3944.6 TL).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study confirmed the efficacy of sugammadex over neostigmine for the reversal of rocuronium-induced neuromuscular block. Sugammadex decreases the incidence of post-operative respiratory complications and related costs in patients with SA.

Keywords: Complication, cost, neostigmine, rocuronium, sugammadex


Obstrüktif Uyku Apnesi Ameliyatı Yapılan Hastalarda Sugammadeks ve Neostigmin Kullanımının Solunum Sistemi Komplikasyonları ve Maliyetinin Karşılaştırılması

Dilek Yazıcıoğlu Ünal1, İlkay Baran1, Murad Mutlu2, Gülçin Ural1, Taylan Akkaya1, Onur Özlü1
1Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Obstrüktif uyku apnesi (OUA) tanısı ile ameliyat edilen hastalarda sugammadeks ve neostigmin kullanımının roküronyumun etkisini antagonize etme etkinliği, postoperatif solunum komplikasyonlarının oluşma sıklığına etkisi ve maliyetinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif araştırmada Etik Kurul izni ve hasta onamı alınarak, ASA I-II fizyoloji sınıfındaki, 74 erişkin hasta, randomize olarak 2 mg kg-1 sugammadeks (Grup S) veya 0,04 mg kg-1 neostigmin + 0,5 mg atropin (Grup N) gruplarına dahil edildi. Grupların, TOF (dörtlü uyarı) 0,9 elde edilme süresi, ameliyat salonu kullanım süresi, anestezi sonrası bakım ünitesinde (ASBÜ) izlem süresi, postoperatif solunumla ilgili komplikasyonların görülme sıklığı, izlem, tetkik ve tedavi maliyetleri (Sağlık Uygulama Tebliği) karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hasta, anestezi ve ameliyat özellikleri, toplam roküronyum dozları her iki grupta benzerdi. TOF 0,9 elde edilme süresi sugammadeks grubunda daha kısadır [Grup N: 8 (5-18) dk Grup S: 2 (1,5- 6) dk, p<0,001]. Ameliyat salonu kullanım süresi [Grup S: 72,4±14,3 dk, Grup N: 96,6±22,8 dk (p<0,001)] ve ASBÜ izlem süresi [Grup S: 22,9±10,1 dk, Grup N: 36,3±12,6 dk (p<0,001)] de Grup S’de daha kısa bulundu. Ekstübasyondan sonra, Grup N’de 12 (%32,4), Grup S’de ise 4 (%10,8) hastada desatürasyon tespit edildi (p=0,048). Neostigmin grubunda, 3 hasta tekrar entübe edildi ve 8 (%21,6) planlanmayan yoğun bakıma yatışı oldu. Sugammadeks grubunda 1 (%2,7) hasta yoğun bakıma yatırıldı. Neostigmin grubunda 1 hastada, negatif basınçlı pulmoner ödem gelişti. Maliyet: Anestezi doktor ücreti 0,392 TL dk-1, anestezi tekniker ücreti 0,244 TLdk-1 bulundu. Sugammadeks (98,14 TL birim-1) grubunun tedavi ve izlem maliyeti neostigmin (0,27 TL birim-1) grubundan yüksektir (6147,88 TL’ye karşın 3569,5 TL), neostigmin grubunda ise komplikasyon tedavi maliyeti daha yüksektir (3944,6 TL’ye karşın 199,5 TL).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu araştırmanın sonuçları, sugammadeksin roküronyumun etkisini neostigminden daha etkin geri döndürdüğünü doğruladı. OUA ameliyatlarından sonra, neostigmin kullanımı ile karşılaştırıldığında sugammadeks kullanımı solunum sistemi komplikasyonlarının oluşma sıklığı ve kamu maliyetlerinde azalma sağlar.

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, maliyet, neostigmin, roküronyum, sugammadeks


Dilek Yazıcıoğlu Ünal, İlkay Baran, Murad Mutlu, Gülçin Ural, Taylan Akkaya, Onur Özlü. Comparison of Sugammadex versus Neostigmine Costs and Respiratory Complications in Patients with Obstructive Sleep Apnoea. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(6): 387-395

Corresponding Author: Dilek Yazıcıoğlu Ünal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar