Donor Hepatectomy Surgery using Ketamine to Compliment Analgesia and Reduce Morbidity - a Retrospective Chart Review Investigation [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(1): 28-37 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.33239  

Donor Hepatectomy Surgery using Ketamine to Compliment Analgesia and Reduce Morbidity - a Retrospective Chart Review Investigation

Thomas M. Halaszynski, Feng Dai, Yili Huang
Department of Anesthesiology, Yale University School of Medicine, New Haven, USA

Objective: Inferior and limited analgesic options/techniques during living donor hepatectomy surgery can result in pain and risks of morbidity, opioid-related adverse events (AEs), predisposition to the development of chronic pain and concerns of potential narcotic abuse. Traditional analgesia uses unimodal intravenous opioids that can cause significant side effects. Ketamine provides analgesia and may be opioid sparing, but use in living-donor hepatectomy has not been studied.
Methods: Following human investigation committee approval and informed written consent, 47 liver donor patients over a 5-year period scheduled for surgery were categorized into one of three groups: 24 patients received no ketamine (Group 1), 9 received only intraoperative ketamine (Group 2) and 14 patients received intraoperative plus postoperative ketamine (Group 3). Subjects had access to opioid patient-controlled analgesia (PCA). Chart reviews (including operating room and intensive care unit) were collected and analysed for morphine consumption, pain-intensity scores, opioid-sparing effects, AEs of analgesics and for evidence of ketamine side effects on donor hepatectomy patients.
Results: There were no differences in patient demographics. Living donor hepatectomy patients receiving intraoperative ketamine that was continued postoperatively consumed fewer morphine-equivalents and had lower median pain scores than subjects from the other two groups. Ileus occurred in those not receiving ketamine, pruritus was lowest in Group 3, and there was no evidence or reports of ketamine-associated AEs.
Conclusion: Perioperative ketamine for donor hepatectomy patients could safely provide improved analgesia and be opioid sparing when compared to PCA opioids alone, and there is no evidence of ketamine-related AEs at the dose and delivery methods described here during partial liver donation surgery.

Keywords: Living-donor liver transplantation, ketamine, perioperative analgesia


Analjezi Sağlamak ve Morbiditeyi Azaltmak İçin Ketamin Kullanılan Donör Hepatektomi Ameliyatı - Retrospektif Bir Tıbbi Kayıt İncelemesi

Thomas M. Halaszynski, Feng Dai, Yili Huang
Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, New Haven, ABD

Amaç: Canlı donörlü hepatektomi ameliyatı sırasında uygulanan inferior ve sınırlı analjezi seçenekleri/teknikleri ağrıya ve morbidite riskine, opioide bağlı yan etkilere, kronik ağrı gelişimi eğilimine ve potansiyel narkotik bağımlılığına neden olabilirler. Geleneksel analjezi uygulamasında, önemli yan etkilere neden olabilen unimodal intravenöz opioidler kullanılmaktadır. Ketamin analjezi sağlar ve opioid koruyucu olabilir. Ancak canlı donörlü hepatektomide kullanımı hakkında henüz çalışma yapılmamıştır.
Yöntemler: İnsan araştırmaları etik kurulu onayı ve yazılı bilgilendirilmiş hasta onam formu alındıktan sonra, 5 yıllık bir süreçte ameliyat olması planlanan 47 canlı donör hastası 3 gruba ayrıldı. 24 hastaya hiç ketamin verilmedi (Grup 1); 9 hastaya sadece intraoperatif ketamin verildi (Grup 2); ve 14 hastaya intraoperatif ve postoperatif ketamine uygulandı (Grup 3). Denekler hasta kontrollü opioid analjezisi kullandılar. Hastaların tıbbi kayıtları toplandı (ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinden) ve morfin kullanımı, ağrı-yoğunluk skorları, opioid-koruyucu etkisi, analjeziklerin yan etkileri ve ketaminin donör hepatektomi hastaları üzerindeki yan etkileri açısından analiz edildiler.
Bulgular: Hastaların demografik verilerinde herhangi bir fark izlenmedi. İntraoperatif ve postoperatif ketamin alan canlı donör hepatektomi hastalarında, diğer iki gruptaki hastalara kıyasla, daha az morfin ve dengi ilaçların tüketimi ve daha düşük medyan ağrı skorları gözlendi. Ketamin verilmeyen hastalarda ileus gelişti. Prurit gelişimi Grup 3’te en düşük düzeydeydi. Ketaminle ilişkili yan etkilere dair herhangi bir kanıt veya rapor bulunmadı.
Sonuç: Donör hepatektomi hastalarında perioperatif ketamin kullanımı, sadece hasta kontrollü opioid analjezisi ile kıyaslandığında, güvenli ve gelişmiş analjezi sağlayabilir ve opioid korunabilir. Bu çalışmada tanımlanan kısmi karaciğer nakli sırasında uygulanan ketamin dozuyla ve uygulama yöntemiyle ilişkili yan etkilere dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Canlı donör karaciğer transplantasyonu, ketamin, perioperative analjezi


Thomas M. Halaszynski, Feng Dai, Yili Huang. Donor Hepatectomy Surgery using Ketamine to Compliment Analgesia and Reduce Morbidity - a Retrospective Chart Review Investigation. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(1): 28-37

Corresponding Author: Thomas M. Halaszynski, United States


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar