Pseudocholinesterase Enzyme Deficiency in Adıyaman City Area [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(6): 381-386 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.32848  

Pseudocholinesterase Enzyme Deficiency in Adıyaman City Area

Ruslan Abdullayev1, Ömer Burak Küçükebe1, Recai Kaya1, Bülent Çelik2, Hatice Kuşderci1, Mehmet Duran1, Öznur Uludağ1, Mesut Öterkuş1, Aysel Buyrukcan1, Ülkü Sabuncu1, Abdullah Arpacı3
1Adiyaman University Medical School, Department of Anaesthesiology and Reanimation, Adiyaman City, Turkey
2Gazi University Faculty Of Sciences, Depatment Of Biostatistics, Ankara City, Turkey
3Adiyaman University Medical School, Department Of Biochemistry, Adiyaman City, Turkey

INTRODUCTION: Pseudocholinesterase (PChE) is an enzyme responsible for the hydrolysis of succinylcholine. In case of its deficiency, the effect of succinylcholine that is approximately 5–10 min is prolonged up to few hours. The use of succinylcholine has been declined recently. However, it is still actively used in some special conditions and in developing countries. In this study, incidence of PChE enzyme deficiency around Adiyaman city was investigated and presented with the literature review.
METHODS: After obtaining an approval from the investigational board of our hospital (Adiyaman University Medical School, Biomedical Research Ethics Board, 30.12.2012, Nr: B.30.2.ADY.0.20.00-600/51), patients undergoing any elective operation under general anaesthesia in the Adiyaman University Medical School Hospital between March and December 2013 were recruited for the study. After obtaining the patients’ written consents, blood PChE, alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), urea, creatinine, international normalisation ratio (INR) and activated partial thromboplastin time (aPTT) values of the patients were analysed. Possible association of the PChE deficiency with other values was also investigated. The normal value of PChE was taken as 4260–11250 for females aged 16–40 years and 5320–12920 U L−1 for other patients.
RESULTS: The study was completed with 964 patients, 702 (72.8%) of whom were females. PChE enzyme levels were under the normal in 7.2% of the patients. There were no correlation between patient group, ALT, INR, aPTT and creatinine elevation with PChE deficiency (p>0.05), whereas AST and urea level elevation was significantly associated with PChE deficiency (p<0.05). The risk of PChE deficiency was 4.5 and 9 times higher in the patients with the elevation of AST and urea levels, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pathological elevations of AST and urea that are a part of normal pre-operative biochemical analysis of blood will indicate the possible deficiency of PChE enzyme.

Keywords: Pseudocholinesterase, butyrylcholinesterase, serum cholinesterase, false cholinesterase, prolonged apnoea


Adıyaman İli Bölgesinde Psödokolinesteraz Enzim Eksikliği

Ruslan Abdullayev1, Ömer Burak Küçükebe1, Recai Kaya1, Bülent Çelik2, Hatice Kuşderci1, Mehmet Duran1, Öznur Uludağ1, Mesut Öterkuş1, Aysel Buyrukcan1, Ülkü Sabuncu1, Abdullah Arpacı3
1Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Adıyaman, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoistatistik Bölümü, Ankara, Türkiye
3Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Psödokolinesteraz (PKE), süksinilkolinin hidrolizinden sorumlu, kompleks moleküler yapılı bir enzimdir. Eksikliğinde, normal koşullarda yaklaşık olarak 5-10 dakika süren süksinilkolinin etkisi uzamakta ve birkaç saate kadar sürebilmektedir. Son yıllarda süksinilkolinin kullanımı azalmıştır. Bununla birlikte, bazı durumlarda ve gelişmekte olan ülkelerde halen aktif olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Adıyaman ili civarında PKE enzim eksikliği sıklığı taranıp, literatür eşliğinde sunulması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizin yerel etik kurul onayı alındıktan sonra (Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyomedikal Araştırmalar Etik Kurulu, 30.12.2012, Sayı: B.30.2.ADY.0.20.00-600/51) Mart-Aralık 2013 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde elektif şartlarda genel anestezi altında herhangi bir ameliyat geçirecek olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların yazılı onamları alındıktan sonra, serum PKE, alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), üre, kreatinin, international normalization ratio (INR) ve aktif parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) değerleri incelendi. PKE eksikliğinin diğer biyokimyasal değerler ile olası ilişkisi de araştırıldı. PKE’ın normal referans aralığı 16-40 yaş arası kadınlar için 4260-11250, diğer hastalar için ise 5320-12920 U L-1 olarak kabul edildi.
BULGULAR: Çalışma, 702’si (%72,8) kadın olan 964 hasta ile tamamlandı. PKE enzim düzeyi bu hastaların %7,2’sinde normalin altındaydı. Hasta grubu, ALT, INR, aPTT ve kreatinin değerlerinin yüksekliği ile PKE enzim düzeyi eksiliği görülme oranları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değilken AST ve üre değerlerinin yüksekliği ile PKE enzim düzeyi eksiliği görülme oranları arasındaki fark anlamlıydı (p<0,05). PKE enzim düzeyi eksikliği görülme riski AST değeri yüksek olan hastalarda normal olanlara göre 4,5 kat, üresi yüksek olanlarda normal olanlara göre 9 kat daha fazlaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif değerlendirmede rutin olarak baktığımız kan laboratuvar değerlerinde AST ve üre düzeylerindeki patolojik yükseklik bizi PKE enziminin eksik olabileceği konusunda uyarmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Psödokolinesteraz, bütirilkolinesteraz, serum kolinesterazı, yalancı kolinesteraz, uzamış apne


Ruslan Abdullayev, Ömer Burak Küçükebe, Recai Kaya, Bülent Çelik, Hatice Kuşderci, Mehmet Duran, Öznur Uludağ, Mesut Öterkuş, Aysel Buyrukcan, Ülkü Sabuncu, Abdullah Arpacı. Pseudocholinesterase Enzyme Deficiency in Adıyaman City Area. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(6): 381-386

Corresponding Author: Ruslan Abdullayev, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar