Burnout Syndrome During Residency [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(5): 258-264 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.28000  

Burnout Syndrome During Residency

Namigar Turgut1, Serap Karacalar1, Cengiz Polat1, Özlem Kıran1, Fethi Gültop1, Seray Türkmen Kalyon1, Betül Sinoğlu1, Mehmet Zincirci1, Ender Kaya2
1Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Ministry of Health Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Clinic of Psychiatry, Ministry of Health Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: The aim of this study is identified the degree of Burnout Syndrome(BOS)and find out its correlation with years of recidency and sociodemograpfic chareacteristics.
Methods: After approval from the Hospital Ethics Committee and obtaining informed consent, First, second, third, fourth and fifth year of recidency staff (n=127) working in our hospital were involved in this study. The standardized Maslach Burnout Inventory (MBI) was used in this study.
Results: Fifty five male (%44.1) and seventy one female (%55.9) residents were enroled in this study. (Coranbach Alfa(α)=0,873). %57 of the first year residents smokes cigaret and %54 of the muse alcohol. %2 of them gets one day off after hospital night shift, %61of them suffers from disturbed sleep. %60 of them had been stated that they willingly selected their profession.%61 of them prefer stalking to friends and %32 of them prefers shopping for over coming stress. There was statistical differences acording to years of recidency in MBI, Emotional Burnout (EB) and desensitisation scale (DS) points. There was no statistical differences between any groups in Personal Success. EB scale points of these cond year of residency group was statisticaly higher than fourth year of residency group. DS points of second year of residency group was also statisticaly higher than the third and fourth year of residency group.
Conclusion: For this reason in order to prevent the development of BOS it is important to identify the problem immediately. The whole working environment and job definition also should be restructed. Permanent solution should also be provided properly.

Keywords: Burnout Syndrome, resident, Maslach Burnout Inventory


Uzmanlık Eğitimindeki Doktorlarda Tükenmişlik Sendromu

Namigar Turgut1, Serap Karacalar1, Cengiz Polat1, Özlem Kıran1, Fethi Gültop1, Seray Türkmen Kalyon1, Betül Sinoğlu1, Mehmet Zincirci1, Ender Kaya2
1Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Tükenmişlik sendromu; ilk olarak gönüllü sağlık çalışanları arasında görülen duygusal tükenmişlik, depersonalizasyon, bireysel beceride azalma ile karakterize üç boyutlu bir durumu tanımlamak için ortaya atılmıştır. Çalışmada hekimlerin asistanlık yıllarına göre tükenmişlik düzeylerini belirlemek ve tükenmişliğin, sosyo-demografik özellikler, eğitim, uyku alışkanlıkları, sigara ve alkol tüketimi gibi değişkenlerle ilişkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntemler: Etik Kurul onayı ile araştırmanın evrenini hastanemizde görev yapan 1.,2.,3.,4 ve 5. Yıl (n=127) asistanları oluşturmaktadır. Değerlendirme anketinde asistanların sosyo-demografik durumu, mesleki bilgileri içeren bilgi formu ile “Maslach Tükenmişlik Envanteri” kullanılmıştır. 22 maddeden oluşan ölçekte her madde 5’li dereceleme (1=Hiçbir Zaman, 2=Çok Nadir, 3=Bazen, 4=Çoğu Zaman, 5=Her zaman) ile cevaplandırılmaktadır.
İstatistiksel analiz için Student’s t, Mann Whitney U, One-way ANOVA, Kruskal Wallis, Tukey HSD test, Pearson ve Spearman korelasyon analizi kullanıldı.

Bulgular: Çalışma %44,1’i (n=56) erkek, %55,9’u (n=71) kadın 127 asistan ile yapılmıştır (Coranbach Alfa(α)=0,873,). 1.yıl asistanların %57’si sigara, %54’ü alkol kullanmaktadır. %2’si nöbet izni kullanırken, %61‘i uyku düzensizliğinden şikayetçidir. %60‘ı mesleği isteyerek seçtiklerini bildirmişlerdir. Stresle baş etmede %61’inin arkadaşlarla konuşmayı,%32’sinin alışverişe çıkmayı seçtiği gözlenmiştir. Asistanlık yıllarına göre Maslach Tükenmişlik ölçeği “Duygusal Tükenme” ve“Duyarsızlaşma” alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. “Kişisel Başarı” alt boyutunda ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır.
Sonuç: Tükenmişlik sendromu ile başedebilmek için strateji belirleme, planlama ve uygulama daha çok çalışma koşullarını belirleyenlerin kararlarına bağlı olduğundan bireysel kontrol teknikleri ile sorunun aşılamayacağı ortadadır. Bu nedenle; işin modifikasyonu, işin yeniden yapılanmasına yönelik önlemler, iş ortamının doğru değerlendirilmesi ve sorunların ilk ortaya çıkış anında ele alınmasını sağlayacak kalıcı bir mekanizmanın oluşturulması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik Sendromu, asistan, Maslach Tükenmişlik Envanteri


Namigar Turgut, Serap Karacalar, Cengiz Polat, Özlem Kıran, Fethi Gültop, Seray Türkmen Kalyon, Betül Sinoğlu, Mehmet Zincirci, Ender Kaya. Burnout Syndrome During Residency. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(5): 258-264

Corresponding Author: Namigar Turgut, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar