Assessing Left Ventricular Dimensions in Patients During Coronary Artery Bypass Surgery by Transoesophageal Echocardiography [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(6): 367-373 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.25483  

Assessing Left Ventricular Dimensions in Patients During Coronary Artery Bypass Surgery by Transoesophageal Echocardiography

Daniel Bolliger1, Corsin Poltera1, Albert T. Cheung2, Pierre Couture3, Isabelle Michaux4, Jan Poelaert5, Sergey Preisman6, Karl Skarvan1, Giovanna Lurati Buse1, Manfred D. Seeberger7
1Department of Anesthesiology, Surgical Intensive Care, Prehospital Emergency Medicine and Pain Therapy, University Hospital Basel, Basel, Switzerland
2Department of Anesthesia, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
3Department of Anesthesiology, Montreal Heart Institution, University of Montréal, Montréal, Quebec, Canada
4Department of Intensive Care Medicine, Mont-Godinne University Hospital, Université Catholique de Louvain, Yvoir, Belgium
5Department of Anesthesiology and Perioperative Medicine, University Hospital-Free University of Brussels, Brussels, Belgium
6Department of Anesthesiology and Intensive Care, Sheba Medical Center, Tel Aviv University, Sackler School of Medicine, Tel Aviv, Israel
7University of Basel, Medical School, Basel, Switzerland; and Institute for Anesthesiology and Intensive Care Medicine, Klinik Hirslanden, Zurich, Switzerland

Objective: Normative values for left ventricular (LV) end-diastolic area (EDA) and diameter (EDD) for intra-operative transoesophageal echocardiography (TOE) have not been established. We aimed to define the ranges of LV EDA and EDD for intra-operative TOE examinations in patients undergoing coronary artery bypass graft (CABG) surgery.
Methods: A MEDLINE search for studies reporting LV EDA and EDD in patients undergoing CABG surgery was performed. Individual-level data set from 333 anaesthetised and ventilated patients with preserved LV function (study population) was obtained from eight studies. EDA and calculated EDD in the study population were compared with summary EDD values obtained using transthoracic echocardiography (TTE) in two studies of 500 awake patients with coronary artery disease (CAD). Further, the influence of pre-specified factors on EDD was evaluated in a multivariate regression model.
Results: The EDA and EDD values measured using TOE in the anaesthetised CABG patients were 16.7±4.7 cm2 and 4.6±0.6 cm, respectively. TOE values of EDD in anaesthetised patients were 10%-13% less than those measured using TTE in two studies of awake patients (p<0.001). Body surface area, age and fractional area change, but not sex were factors that affected LV EDD.
Conclusion: The values for LV EDD measured through intra-operative TOE in anaesthetised ventilated CABG patients were 10%-13% less than the corresponding values measured using TTE in awake CAD patients. This finding indicates that independent normative values specific for intra-operative TE should be established for guiding intra-operative clinical decisions.

Keywords: Echocardiography, transthoracic echocardiography, transesophageal echocardiography, cross-sectional, coronary artery bypass surgery


Koroner Arter Bypass Ameliyatı Boyunca Hastalarda Sol Ventrikül Boyutlarının Transözofagial Ekokardiyografi İle Değerlendirilmesi

Daniel Bolliger1, Corsin Poltera1, Albert T. Cheung2, Pierre Couture3, Isabelle Michaux4, Jan Poelaert5, Sergey Preisman6, Karl Skarvan1, Giovanna Lurati Buse1, Manfred D. Seeberger7
1Basel, İsviçre, Üniversite Hastanesi, Anestezi Bölümü, Cerrahi Yoğun Bakım, Hastane Öncesi Acil Tıp ve Ağrı Terapisi
2Anestezi Bölümü, Pennsylvania Üniversitesi, Philadelphia, ABD
3Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Montreal Kalp Enstitüsü, Montréal Üniversitesi, Montréal, Quebec, Kanada
4Mont-Godinne Üniversitesi Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi Bölümü, Université Catholique de Louvain, Yvoir, Belçika
5Anesteziyoloji ve Perioperatif Tıp Anabilim Dalı, Brüksel Üniversitesi Hastanesi-Free University, Brüksel, Belçika
6İsrail Tel Aviv Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Bölümü, Sheba Tıp Merkezi, Tel Aviv Üniversitesi, Sackler Tıp Fakültesi
7Basel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Basel, İsviçre; ve Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Enstitüsü, Klinik Hirslanden, Zürih, İsviçre

Amaç: İntraoperatif transözofajiyal ekokardiyografi (TOE) için sol ventrikül (SV) diyastol sonu alanı (EDA) ve çapının (EDD) normal değerleri belirlenmemiştir. Bu çalışmanın amacı, koroner arter bypass greft (KABG) ameliyatı geçiren hastalarda yapılan intraoperatif TOE incelemeleri için SV EDA ve EDD aralıklarını tanımlamaktır.
Yöntemler: KABG ameliyatı geçiren hastalarda SV EDA ve EDD değerlerini rapor eden çalışmalar için bir MEDLINE araştırması yapıldı. Korunmuş SV fonksiyonu olan 333 anestezi ve ventilasyon uygulanmış hastanın (çalışma popülasyonu) bireysel verileri 8 çalışmadan elde edildi. Çalışma popülasyonundaki EDA ve hesaplanmış EDD değerleri, koroner arter hastalığı (KAH) olan 500 bilinçli hastayı içeren iki çalışmada transtorasik ekokardiyografi (TTE) kullanarak elde edilen özet EDD değerleri ile karşılaştırıldı. Ayrıca, önceden belirlenmiş faktörlerin EDD üzerindeki etkisi multivaryant regresyon modeli kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Anestezi altındaki KABG hastalarında TOE kullanılarak ölçülen EDA ve EDD değerleri sırasıyla 16,7±4,7 cm2 ve 4,6±0,6 cm olarak bulundu. Anestezi uygulanan hastalarda TOE ve EDD değerleri, bilinçli hastalar üzerinde yapılan iki çalışmada TTE kullanılarak ölçülen değerlere göre %10-%13 daha düşüktü (p<0,001). Vücut yüzey alanı, yaş ve fraksiyonel alan değişimi SV EDD’yi etkileyen faktörler olarak saptanırken, cinsiyetin etkilemediği görüldü.
Sonuç: Anestezi ve ventilasyon uygulanan KABG hastalarında intraoperatif TOE ile ölçülen SV EDD değerlerinin, bilinçli KAH hastalarında TTE ile ölçülen değerlere göre %10-%13 daha düşük olduğu izlendi. Bu sonuca göre, intraoperatif klinik kararlara rehberlik etmek için, intraoperatif TOE’ye özgü bağımsız normal değerler belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, transtorasik ekokardiyografi, transozofagial ekokardiyografi, kesitsel, koroner arter bypass ameliyatı


Daniel Bolliger, Corsin Poltera, Albert T. Cheung, Pierre Couture, Isabelle Michaux, Jan Poelaert, Sergey Preisman, Karl Skarvan, Giovanna Lurati Buse, Manfred D. Seeberger. Assessing Left Ventricular Dimensions in Patients During Coronary Artery Bypass Surgery by Transoesophageal Echocardiography. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(6): 367-373

Corresponding Author: Manfred D. Seeberger, Switzerland


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar