Our Anaesthetic Experiences in Patients Undergoing Percutaneous Mitraclip Implantation [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(4): 195-200 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.16779  

Our Anaesthetic Experiences in Patients Undergoing Percutaneous Mitraclip Implantation

Ezgi Erkılıç, Elvin Kesimci, Cihan Döğer, Tülin Gümüş, Süleyman Ellik, Orhan Kanbak
Atatürk Training And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Percutaneous mitraclip implantation system, is a new technique developed for patients with high surgical risks. It is generally performed in a catheterisation laboratory with the guidance of fluoroscopy and transesophageal echocardiography. In this study, we aimed to share our experiences on anaesthetic in patients undergoing mitraclip implantation under general anaesthesia.
METHODS: Eighty four patients with severe, symptomatic mitral insufficiency, who had undergone MitraClip implantation under general anaesthesia between July 2012 and March 2015 (54 male, 30 female; mean age: 68.5±10.2 years) were retrospectively investigated in terms of anaesthetic management.
RESULTS: Of the 84 patients undergoing percutaneous mitraclip implantation under general anaesthesia, 84.5% had sodium thiopental and 75% had midazolam for anaesthesia induction. For the maintenance of anaesthesia, 57% of the patients were reported to have sevoflurane, whereas the rest had desflurane. The mean duration of the procedure and anaesthesia was 140.9±48.2 mins and 165.7±50.6 min, respectively. Seventy seven patients were transported to the intensive care unit and intubated after the procedure. The median extubation time was 3 h. Length of stay in the intensive care unit was 2 days, whereas it was 4 days for hospital stay. One patient died during the procedure and six patients died after the procedure.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Percutaneous mitraclip implantation procedure is quite difficult for anaesthesiologists because of the procedure itself and the population on which the procedure is performed. The primary aim of anaesthesia management is to provide haemodynamic stability. The preoperative preparation and anaesthesia methods should be the same as for patients undergoing cardiac surgery. It is reported that as the experience regarding this subject increases, success of the procedure increases, with better protected haemodynamic stability, less inotropic and vasopressor requirement and shorter length of hospital stay.

Keywords: Percutaneous mitraclip implantation, mitral regurgitation, general anaesthesia


Perkütan Mitraklip İmplantasyonu Yapılan Hastalarda Anestezi Deneyimlerimiz

Ezgi Erkılıç, Elvin Kesimci, Cihan Döğer, Tülin Gümüş, Süleyman Ellik, Orhan Kanbak
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Perkütan mitraklip implantasyonu mitral yetersizliği olan, cerrahi riski yüksek hastalar için geliştirilen yeni bir tekniktir. İşlem sıklıkla kateterizasyon laboratuarında floroskopi ve transözafageal ekokardiyografi (TÖE) eşliğinde gerçekleştirilir. Biz de bu çalışmada, genel anestezi altında gerçekleştirilen mitraklip implantasyon hastalarındaki anestezi deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2012-Mart 2015 tarihleri arasında semptomatik, ciddi mitral yetersizliği, genel anestezi altında mitraklip implantasyonu uygulanan 84 hasta (54 erkek, 30 kadın, ortalama yaş: 68,5±10,2) retrospektif olarak anestezi uygulamalarımız açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Genel anestezi altında mitraklip işlemi uygulanan 84 hastanın %84,5’inde anestezi indüksiyonu için sodyum tiyopental, %75’inde midazolam tercih edildi. Anestezi idamesinde hastaların %57sinde sevofluran, geri kalanında desfluran kullanıldığı tespit edildi. Hastalarda uygulanan işlemin toplam süresi 140,9±48,2 dk olup anestezi süresi 165,7±50,6 dk idi. Yetmiş yedi hasta entübe şekilde yoğun bakım ünitesine transfer edilip ortanca üç saat sonra ekstübe edildiler. Yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri sırasıyla ortalama iki ve dört gündü. Bir hasta işlem yapılan yerde, altı hasta da işlem sonrası kaybedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Perkütan mitraklip implantasyonu gerek işlemin kendisi, gerek uygulandığı popülasyonun özelliği nedeniyle anestezistler için oldukça fazla zorluğa sahiptir. Anestezi yönetiminin temel amacı hemodinamik stabilitenin sağlanmasıdır. Hastaların preoperatif hazırlıkları ve anestezi uygulamaları kalp cerrahisi geçirecek hastalardaki ile aynı olmalıdır. Mitraklip implantasyonu ile ilgili deneyimin artması ile işlem başarısının arttığı, intraoperatif hemodinamik stabilitenin daha iyi korunduğu, inotrop ve vazopressör ihtiyacı ile hastanede yatış süresinin azaldığı bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mitraklip implantasyonu, mitral yetersizlik, genel anestezi


Ezgi Erkılıç, Elvin Kesimci, Cihan Döğer, Tülin Gümüş, Süleyman Ellik, Orhan Kanbak. Our Anaesthetic Experiences in Patients Undergoing Percutaneous Mitraclip Implantation. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(4): 195-200

Corresponding Author: Elvin Kesimci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar