Comparison Between the Two-Injection Technique and the Four-Injection Technique in Axillary Brachial Plexus Block with Articaine [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(5): 289-296 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.16023  

Comparison Between the Two-Injection Technique and the Four-Injection Technique in Axillary Brachial Plexus Block with Articaine

Aysun Ertikin1, Güldeniz Argun1, Mesut Mısırlıoglu2, Murat Aydın3, Murat Arıkan2, Nihal Kadıogulları1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Orthopaedics and Traumatology, Afyonkarahisar Suhut Public Hospital, Afyonkarahisar, Turkey

Objective: In this study, we aimed to compare axillary brachial plexus block using the two-injection and four-injection techniques assisted with ultrasonography (USG) and nerve stimulator in patients operated for carpal tunnel syndrome with articaine. To evaluate which technique is more effective, we compared the onset time, effectiveness, and duration of block procedures, patient satisfaction, adverse effect of the drug, and complication rates of the motor and sensory blocks.
Methods: Sixty patients were randomly divided into two groups. A mixture of physiologic serum added to articain with NaHCO3 (30 mL) was injected into the patients’ axilla in both the groups. After the blockage of the musculocutaneous nerve in both the groups, the median nerve in the two-injection group and the median nerve, ulnar nerve, and radial nerve in the four-injection group were blocked. In brachial plexus nerves, sensorial blockage was evaluated with pinprick test, and motor block was evaluated by contraction of the muscles innervated by each nerve. The adverse effects and complications, visual analog scale (VAS) values during the operation, and post-operative patient satisfaction were recorded.
Results: Sufficient analgesia and anaesthesia were achieved with no need for an additional local anaesthetics in both the groups. Furthermore, additional sedation requirements were found to be similar in both the groups. A faster rate and a more effective complete block were achieved in more patients from the four-injection group. In the two-injection group, the block could not be achieved for N. radialis in one patient. All other nerves were successfully blocked. Whereas the blockage procedure lasted longer in the four-injection group, the VAS values recorded during the blockage procedure were higher in the four-injection group. No statistical difference was found with regard to patient satisfaction, and no adverse effects and complications were observed in any group.
Conclusion: Although the multi-injection method takes more time, it provides faster anaesthesia and more complete blockage than the two-injection method used with articain. The two-injection method can also be used in specific surgery such as for carpal tunnel syndrome, as an alternative to multi-injection method.

Keywords: Brachial block, ultrasonography, neurostimulator, four-injection technique, articain


Artikain Yapılan Brakial Pleksus Bloklarında İkili veya Dörtlü Enjeksiyon Tekniklerinin Karşılaştırılması

Aysun Ertikin1, Güldeniz Argun1, Mesut Mısırlıoglu2, Murat Aydın3, Murat Arıkan2, Nihal Kadıogulları1
1Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada ultrason ve sinir stimulatörü eşliğinde karpal tünel sendromu cerrahisi geçiren hastalarda, artikain ile yapılan aksiler brakial pleksus bloğunda ikili ve dörtlü enjeksiyon teknikleri karşılaştırılması amaçlanmıştır. Hangi tekniğin daha etkili olduğunu değerlendirebilmek için; blok etkisinin başlangıç zamanı, etkinliği, blok süresi, hasta memnuniyeti, ilacın yan etkisi ve motor ve duyu bloğunun komplikasyon oranları karşılaştırıldı.
Yöntemler: Altmış hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı. Artikain, sodyum bikarbonat ve serum fizyolojik karışımı 30 mL’ye tamamlanarak her iki gruba uygulandı. Her iki grupta muskülokütan sinir blokajı sonrası, ikili enjeksiyon grubuna median sinir blokajı, dörtlü enjeksiyon grubuna median, ulnar ve radial sinir blokajı uygulandı. Brakial pleksus sinirlerinde duyusal blok pinprik testi ile ve motor blok ise kasların kontrksiyonunun degerlendirilmesi ile belirlendi. Yan etkiler ve komplikasyonlar ameliyat süresince vizüel analog skala (VAS), postoperatif dönemde hasta memnuniyeti kayıt altına alındı.
Bulgular: Her iki grupta ek lokal anestezi ihtiyacı olmadan yeterli anestezi ve analjezi sağlandı. Bununla beraber ek sedatif ihtiyacı her iki grupta benzer bulunurken, dörtlü enjeksiyon grubunda daha fazla sayıda hastada daha hızlı ve daha etkin bir tam blok olduğu gözlendi. İkili enjeksiyon grubunda bir hastada nervus radialste blok sağlanamadı. Bunun dışındaki bütün sinirlerde blok başarı ile sağlandı. Dörtlü enjeksiyon grubunda blok prosedürü süresi daha uzun iken, bu prosedür esnasında gözlenen vizüel analog skala skorlarının dörtlü enjeksiyon grubunda daha yüksek olduğu görüldü. Her iki grupta da hasta memnuniyeti açısından istatistiksel bir farklılık gözlenmezken, herhangi bir ilaç yan etkisi ve komplikasyonu iki grupta da görülmedi.
Sonuç: Artikain ile çoklu enjeksiyon yöntemi daha fazla süre alan bir prosedür olmasına rağmen, dörtlü enjeksiyon tekniği ikili enjeksiyona göre daha hızlı bir anestezi ve daha fazla sayıda tam blokaj sağlamaktadır. İkili enjeksiyon yöntemi aynı zamanda karpal tünel gibi spesifik cerrahilerde multi enjeksiyon yöntemine alternatif olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Brakiyal blok, ultrasonografi, nörostimülatör, dörtlü enjeksiyon tekniği, artikain


Aysun Ertikin, Güldeniz Argun, Mesut Mısırlıoglu, Murat Aydın, Murat Arıkan, Nihal Kadıogulları. Comparison Between the Two-Injection Technique and the Four-Injection Technique in Axillary Brachial Plexus Block with Articaine. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(5): 289-296

Corresponding Author: Güldeniz Argun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar