A Comparative Study of the Efficacy of IV Dexketoprofen, Lornoxicam, and Diclophenac Sodium on Postoperative Analgesia and Tramadol Consumption in Patients Receiving Patient-Controlled Tramadol [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(3): 174-180 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.15013  

A Comparative Study of the Efficacy of IV Dexketoprofen, Lornoxicam, and Diclophenac Sodium on Postoperative Analgesia and Tramadol Consumption in Patients Receiving Patient-Controlled Tramadol

Refika Kılıçkaya, Ersel Güleç, Hakkı Ünlügenç, Murat Gündüz, Geylan Işık
Department of Anaesthesiology, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey

INTRODUCTION: This study was designed to compare the effects of dexketoprofen, lornoxicam, and diclophenac sodium on postoperative analgesia and tramadol consumption in patients receiving postoperative patient-controlled tramadol after a major abdominal surgery.
METHODS: Eighty patients were randomized to receive one of the four study drugs. Patients in group dexketoprofen (DT) received IV 50 mg dexketoprofen, group lornoxicam (LR) received IV 8 mg lornoxicam, group diclophenac sodium (DS) received 75 mg IV diclophenac sodium and group saline (S) received 0.9% saline in 2 mL syringes, 20 min before the end of anaesthesia. A standardized (1 mg kg−1) dose of tramadol was routinely administered to all patients as the loading dose at the end of surgery. Postoperatively, whenever patients requested, they were allowed to use a tramadol patient-controlled analgesia device giving a bolus dose (0.2 mg kg−1) of tramadol. Pain, discomfort, and sedation scores, cumulative tramadol consumption, supplemental meperidine requirement, and side effects were recorded.
RESULTS: Visual rating scale and patient discomfort scores were significantly lower in DT, LR and DS groups compared to those in in group S (p<0.001). Cumulative tramadol consumption was significantly lower in non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID)-treated groups at each study period after the second postoperative hour than in group S (p<0.001). Supplemental meperidine requirement was significantly higher in group S at each study period after postoperative 30 min than in NSAID-treated groups (p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: After major abdominal surgery, adding IV diclophenac, lornoxicam or dexketoprofen to patient-controlled tramadol resulted in lower pain scores, smaller tramadol consumption, less rescue supplemental analgesic requirement, and fewer side effects compared with the tramadol alone group.

Keywords: Dexketoprofen trometamol, diclophenac sodium, lornoxicam, patient controlled analgesia, tramadol


Hasta Kontrollü Tramadol Alan Hastalarda Deksketoprofen, Lornoksikam ve Diklofenak Sodyumun Postoperatif Analjezi ve Tramadol Tüketimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Refika Kılıçkaya, Ersel Güleç, Hakkı Ünlügenç, Murat Gündüz, Geylan Işık
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda büyük abdominal cerrahi sonrası deksketoprofen, lornoksikam ve diklofenak sodyumun postoperatif analjezi ve tramadol tüketimi üzerine etkilerinin karşılaştırılmasını amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya dahil ettiğimiz 80 hastayı randomize olarak dört gruba ayırdık. Anestezinin sonlandırılmasından 20 dakika önce hastalara grup deksketoprofende (DT) deksketoprofen 50 mg IV, grup lornoksikamda (LR) lornoksikam 8 mg IV, grup diklofenak sodyumda (DS) diklofenak sodyum 75 mg IV ve grup salinde (S) %0,9 salin 2 mL IV uyguladık. Cerrahinin bitiminde yükleme dozu olarak tüm hastalara tramadol 1 mg kg-1 IV uyguladık. Postoperatif dönemde tüm hastalara 0,2 mg kg-1 bolus dozunda tramadol verecek olan hasta kontrollü analjezi cihazı kurduk. Ağrı, hasta konforu ve sedasyon skorları, toplam tramadol tüketimi, ek analjezik meperidin gereksinimi ve yan etkileri kaydettik.
BULGULAR: Görsel derecelendirme skalası (visual rating scale; VRS) ve hasta konforu skorları grup S ile karşılaştırıldığında grup DT, LR ve DS’de belirgin olarak düşüktü (p<0,001). Toplam tramadol tüketimi postoperatif 2. saatten itibaren tüm çalışma zamanlarında nonsteroid antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ) gruplarında grup S’e göre belirgin olarak düşüktü (p<0,001). Ek analjezik meperidin gereksinimi postoperatif 30. dakikadan sonra tüm çalışma zamanlarında grup S’de NSAİİ gruplarına göre belirgin yüksekti (p<0,01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: : Büyük abdominal cerrahi sonrası hasta kontrollü tramadol uygulamasına iv diklofenak, lornoksikam ve deksketoprofen eklenmesi, yalnız tramadol kullanımına göre daha düşük ağrı skorları, daha az tramadol tüketimi, ek analjezik gereksinimi ve yan etki sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Deksketoprofen trometamol, diklofenak sodyum, hasta kontrollü analjezi, lornoksikam, tramadol


Refika Kılıçkaya, Ersel Güleç, Hakkı Ünlügenç, Murat Gündüz, Geylan Işık. A Comparative Study of the Efficacy of IV Dexketoprofen, Lornoxicam, and Diclophenac Sodium on Postoperative Analgesia and Tramadol Consumption in Patients Receiving Patient-Controlled Tramadol. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(3): 174-180

Corresponding Author: Ersel Güleç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar