Validity of Pulse Pressure Variation (PPV) Compared with Stroke Volume Variation (SVV) in Predicting Fluid Responsiveness [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(4): 210-217 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.04568  

Validity of Pulse Pressure Variation (PPV) Compared with Stroke Volume Variation (SVV) in Predicting Fluid Responsiveness

Abhisekh Rathore1, Shalendra Singh1, Ritesh Lamsal2, Priya Taank3, Debashish Paul1
1Department of Anaesthesiology, Army R&R Hospital Delhi Cantt, Delhi, India
2Department of Neuroanaesthesiology, All India Institute of Medical Science, New Delhi, India
3Department of Ophthalmology, Army R&R Hospital Delhi Cantt, Delhi, India

Objective: Static monitors for assessing the fluid status during major surgeries and in critically ill patients have been gradually replaced by more accurate dynamic monitors in modern-day anaesthesia practice. Pulse pressure variation (PPV) and systolic pressure variation (SPV) are the two commonly used dynamic indices for assessing fluid responsiveness.
Methods: In this prospective observational study, 50 patients undergoing major surgeries were monitored for PPV and SPV: after the induction of anaesthesia and after the administration of 500 mL of isotonic crystalloid bolus. Following the fluid bolus, patients with a cardiac output increase of more than 15% were classified as responders and those with an increase of less than 15% were classified as non-responders.
Results: There were no significant differences in the heart rate (HR), mean arterial pressure (MAP), PPV, SVV, central venous pressure (CVP) and cardiac index (CI) between responders and non-responders. Before fluid bolus, the stroke volume was significantly lower in responders (p=0.030). After fluid bolus, MAP was significantly higher in responders but there were no significant changes in HR, CVP, CI, PPV and SVV. In both responders and non-responders, PPV strongly correlated with SVV before and after fluid bolus.
Conclusion: Both PPV and SVV are useful to predict cardiac response to fluid loading. In both responders and non-responders, PPV has a greater association with fluid responsiveness than SVV.

Keywords: Fluid management, pulse pressure variation, systolic pressure variation, fluid responsiveness


Sıvı Yanıtının Tahmin Edilmesinde Atım Hacmi Değişimi (SVV) ile Karşılaştırıldığında Nabız Basıncı Değişiminin (PPV) Geçerliliği

Abhisekh Rathore1, Shalendra Singh1, Ritesh Lamsal2, Priya Taank3, Debashish Paul1
1Department of Anaesthesiology, Army R&R Hospital Delhi Cantt, Delhi, India
2Department of Neuroanaesthesiology, All India Institute of Medical Science, New Delhi, India
3Department of Ophthalmology, Army R&R Hospital Delhi Cantt, Delhi, India

Amaç: Günümüzde anestezi pratiğinde, büyük ameliyatlarda ve ağır hastalarda sıvı durumunun değerlendirilmesi için kullanılan statik izlem yöntemlerinin yerini, daha doğru sonuçlar veren dinamik izlemler almıştır. Nabız basıncı değişimi (PPV) ve sistolik basınç değişimi (SPV) sıvı yanıtını değerlendirmek amacıyla yaygın bir şekilde kullanılan dinamik indekslerdir.
Yöntemler: Bu prospektif gözlemsel çalışmada, major cerrahi geçirecek 50 hastada anestezi indüksiyonundan ve 500 mL izotonik verildikten sonra PPV ve SPV monitörize edildi. Bolus sıvı uygulamasını takiben, %15’ten fazla kardiyak debisi artışı olan hastalar yanıt verenler olarak, %15’ten daha az artışı olanlar ise yanıt vermeyenler olarak sınıflandırıldılar.
Bulgular: Yanıt verenler ve vermeyenler arasında kalp atım hızı (HR), ortalama arter basıncı (MAP), PPV, SVV, santral venöz basınç (CVP) ve kardiyak indeks (CI) açısından anlamlı bir fark bulunmadı. Bolus sıvı uygulaması öncesinde, atım hacmi yanıt verenlerde anlamlı derecede daha düşüktü (p=0,030). Bolus sıvı uygulaması sonrasında, MAP yanıt verenlerde anlamlı ölçüde daha yüksek bulundu, ancak HR, CVP, CI, PPV ve SVV açısından anlamlı fark gözlenmedi. Bolus sıvı uygulaması öncesinde ve sonrasında, hem yanıt veren hem de yanıt vermeyen hastalarda, PPV değeri ile SVV değeri arasında güçlü bir ilişki saptandı.
Sonuç: PPV ve SVV sıvı yüklenmesine verilen kardiyak yanıtı tahmin etmede yararlıdır. Hem yanıt veren hem de vermeyen hastalarda PPV, SVV ile kıyaslandığında, sıvı yanıtı ile daha fazla ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Sıvı yönetimi, nabız basıncı değişimi, sistolik basınç değişimi, sıvı yanıtı


Abhisekh Rathore, Shalendra Singh, Ritesh Lamsal, Priya Taank, Debashish Paul. Validity of Pulse Pressure Variation (PPV) Compared with Stroke Volume Variation (SVV) in Predicting Fluid Responsiveness. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(4): 210-217

Corresponding Author: Shalendra Singh, India


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar