Effects Of Presence Of Metastasis On Pain Treatment In Patients With Cancer: A Retrospective Study [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(1): 33-39 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.58  

Effects Of Presence Of Metastasis On Pain Treatment In Patients With Cancer: A Retrospective Study

Yücel Zülfi Kurşun1, Fuat Yıldız2, Ömer Kaymaz3, Selami Ateş Önal4
1Bingol State Hospital, Anaesthesiology And Reanimation Dept., Bingol, Turkey
2Harput State Hospital, Anaesthesiology And Renimation Dept., Elazig, Turkey
3Kovancılar State Hospital, Anaesthesiology And Reanimation Dept, Elazig, Turkey
4Firat University Medical School, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Algology Division,elazig, Turkey

OBJECTIVE: To investigate the effect of presence of metastases on pain treatment in patients with cancer pain.
METHODS: Of the 1736 patients, who were treated in Firat University, Faculty of Medicine, Department of Anaesthesiology and Reanimation, Algology Section, due to cancer-related pain, between January 1997 and December 2010, 1467 patients with complete medical records were evaluated. Patients were grouped as without metastasis (Group I), with a single organ metastasis (Group II), and with multiple organ metastasis (Group III).
RESULTS: There was no difference between the groups with regard to age. VAS scores at admission were higher in group III compared to the other groups, and significantly higher in group I than in group II. Analgesic ladder treatment was given in 85.5% patients, and 14.5% were treated using additional MIVAG methods. In Group II and group III, the rates of treatment in Step I and II were lower compared to group I, while the rates of treatment in Step III were higher. Implementation of MIVAG was higher in group III than in the other groups, and higher in group II than in group I.
CONCLUSION: The presence of metastases causes more severe pain, which becomes more difficult to treat, and increases the analgesia step and the consumption of opioids, in patients with cancer-related pain.

Keywords: Cancer pain, metastasis, analgesics.


Ağrılı Kanser Hastalarında Metastaz Varlığının Ağrı Tedavisine Etkileri: Retrospektif Çalışma

Yücel Zülfi Kurşun1, Fuat Yıldız2, Ömer Kaymaz3, Selami Ateş Önal4
1Bingöl Devlet Hastanesi, Anestezioloji Ve Reanimasyon Kliniği, Bingöl
2Harput Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ
3Kovancılar Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, Elazığ

AMAÇ: Bu çalışmada, kansere bağlı ağrı nedeniyle takip ve tedavi edilen onkoloji hastalarında metastaz varlığının ağrı tedavisine etkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Ocak 1997 – Aralık 2010 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı’na maligniteye bağlı ağrı nedeniyle takip ve tedavisi yapılan 1736 hastanın 269’u kayıp veri nedeniyle çalışma dışı bırakılarak 1467 hasta değerlendirilmeye alındı. Hastalar; metastazı olmayanlar (Grup I), tek organ metastazı olanlar (Grup II) ve birden fazla organ metastazı olanlar (Grup III) şeklinde gruplara ayrıldı.
BULGULAR: Hastaların yaşları arasında fark yoktu. Hastaneye geliş anındaki VAS değerleri grup III’de diğer gruplara göre yüksekti ve grup II’de grup I’e göre yüksekti. Hastaların % 85.5’i analjezik basamak tedavisi ile, % 14.5’ine ise ek olarak MİVAG yöntemler kullanılarak tedavi edildi. Grup II ve grup III’de; hastaların I. Basamak ve II. Basamakta tedavi edilme oranları grup I’e göre daha düşüktü, III. Basamakta tedavi edilme oranları grup I’e göre daha yüksekti. MİVAG uygulanması grup III’de diğer gruplara oranla yüksekti, grup II’de ise grup I’e göre yüksekti.
SONUÇ: Sonuç olarak kanser ağrısı olan hastalarda metastaz varlığı ağrının şiddetini arttırmaktadır. Ağrının şiddetli olması kanserli hastada ağrı tedavisini zorlaştırmaktadır. Böylece kanser ağrısı olan hastalarda metastaz varlığı analjezi basamağını arttırmakta ve opioid tüketimini arttırdığı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Kanser, ağrı, metastaz, analjezikler.


Yücel Zülfi Kurşun, Fuat Yıldız, Ömer Kaymaz, Selami Ateş Önal. Effects Of Presence Of Metastasis On Pain Treatment In Patients With Cancer: A Retrospective Study. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(1): 33-39

Corresponding Author: Yücel Zülfi Kurşun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar