Use of Succinylcholine by Anaesthetists in Turkey: A National Survey [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(5): 323-331 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.03708  

Use of Succinylcholine by Anaesthetists in Turkey: A National Survey

Dilek Ömür1, Hasan Ali Kiraz2, Hasan Şahin2, Hüseyin Toman2, Berna Uyan2, Serpil Ekin2, Volkan Hancı1
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale, Turkey

INTRODUCTION: Although succinylcholine (SCh) has side effects, it is among the most commonly used muscle relaxants for rapid induction because of the faster onset of its effects and short effect duration. However, there is no information regarding the frequency of use of SCh by anaesthetists in Turkey. This study aims to investigate the use of SCh by anaesthetists working in Turkey.
METHODS: A web-based survey form was sent by e-mail to anaesthetists working in Turkey. The form comprised a total of 24 questions.
RESULTS: E-mails were sent to a total of 1882 addresses at two separate times. E-mail replies were received from 433 (23%) anaesthetists. Based on those who responded to the survey, 54.27% anaesthetists routinely used SCh for adult elective cases, 29.33% for paediatric elective cases and 74.13% for emergency cases. In adult elective cases, SCh was most frequently chosen for caesarean section (20.5%), and in paediatric elective and emergency cases, SCh was chosen most frequently because difficult intubation was expected (31.3 and 21.4%, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study reveals that SCh is still widely used by anaesthetists in Turkey. Majority of physicians who participated our survey were aware of the side effects; however, they reported using SCh in certain special situations. It is evident that creation of a standard care guide for departments is essential. The first stage of creating a standard care guide is to analyse and document the current application. With this aim, more wide-ranging advanced studies should be completed.

Keywords: Succinylcholine, neuromuscular blockers, survey


Türkiye'de Anestezi Uzmanları Arasında Süksinilkolin Kullanımı: Ulusal Anket Araştırması

Dilek Ömür1, Hasan Ali Kiraz2, Hasan Şahin2, Hüseyin Toman2, Berna Uyan2, Serpil Ekin2, Volkan Hancı1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Çanakkale

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde süksinilkolin (SCh) yan etkilerine rağmen, etkisinin hızlı başlaması ve kısa etki süresi nedeniyle hala hızlı indüksiyon için en sık kullanılan kas gevşeticiler arasındadır. Bununla birlikte Türkiye’deki anestezi uzmanlarının SCh kullanım sıklığı ile ilgili veri bulunmamaktadır. Çalışmamızın amacı, Türkiye’de çalışmakta olan anestezi uzmanlarının anestezi uygulamalarında SCh kullanımını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Türkiye’de çalışmakta olan anestezi uzmanlarına “web bazlı anket sayfası” şeklinde elektronik posta yoluyla ulaşıldı. Toplam 24 soru soruldu.
BULGULAR: Toplam 1882 adrese iki faklı zamanda e-posta yoluyla ulaşıldı. 433 (%23) e-posta ile geriye dönüş alındı. Ankete katılanların yetişkinlerde elektif olgularda %54,27; pediyatrik elektif olgularda %29,33; acil olgularda %74,13 oranında SCh’i rutin olarak kullanmakta olduğu görüldü. Sırasıyla, yetişkin elektif olgularda sezaryen cerrahisi (%20,5); elektif pediyatrik ve acil olgularda zor entübasyon beklentisi (%31,3 ve %21,4) SCh kullanımının en çok tercih edildiği durumlardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız göstermiştir ki SCh Türkiye’de anestezistler tarafından halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Anketimize katılan hekimlerin çoğunluğu olası yan etkilerin farkında olduklarını, ancak bazı özel durumlarda SCh kullanmakta olduklarını belirtmişlerdir. Bilim dalları ile ilgili “standart bakım klavuzlarının” oluşturulması esastır. Standart bakım kılavuzları oluşturulmasının ilk aşaması, mevcut uygulama durumunun analizi ve dökümünün gerçekleştirilmesidir. Bu amaçla Türkiye’de daha geniş kapsamlı ileri çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: The form comprised a total of 24 questions.


Dilek Ömür, Hasan Ali Kiraz, Hasan Şahin, Hüseyin Toman, Berna Uyan, Serpil Ekin, Volkan Hancı. Use of Succinylcholine by Anaesthetists in Turkey: A National Survey. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(5): 323-331

Corresponding Author: Dilek Ömür, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar